Uchwała Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

Uchwała Nr 962/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie:  szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

Na podstawie art 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1606 z 2005 roku, Dz. U. Nr 267, poz. 2253, z 2006 roku Dz. U. Nr 73, poz. 501)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, w tym cywilnoprawnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zwanych dalej „należnościami”, od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. należnościach – oznacza to należność główną lub odsetki za opóźnienie lub zwłokę albo kary umowne, przy czym kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji;
2. trudnej sytuacji materialnej – oznacza to:
1) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że średniomiesięczny dochód, za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza 200% zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 65, poz. 593 z późn. zm.);

2) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w pkt 1, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku;
3. wniosku – oznacza to podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uzasadnienie wniosku;
4. uldze – oznacza to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności;
5. kosztach postępowania – oznacza to opłaty sądowe, pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty należności;
6. kosztach egzekucyjnych – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.);
7. dochodzie – oznacza to w odniesieniu do osób fizycznych – przychód pomniejszony o obciążenia podatkiem dochodowym, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz obciążenia alimentacyjne świadczone na rzecz innych osób.


§ 3

1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wskazują, że:
1) dłużnik – osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2) dłużnik – osoba prawna – został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) należność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego lub sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika albo umorzył postępowanie  upadłościowe,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dłużnik nie posiada majątku, z którego wierzyciel mógłby zaspokoić swoje roszczenie,
7) pomimo zastosowania wszystkich możliwych instrumentów prawnych w postępowaniu windykacyjnym należności uległy przedawnieniu.

2. Umorzenie należności następuje na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 7 również z inicjatywy wierzyciela.
3. Umarzanie należności o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.


§ 4

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, organy o których mowa w § 5, na wniosek dłużnika, mogą odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
2. Decyzja o odroczeniu terminu spłaty całości lub części należności bądź decyzja o rozłożeniu płatności całości lub części należności na raty powinna zawierać postanowienie o natychmiastowej wymagalności wierzytelności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat.


§ 5

1. Do umarzania należności, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty uprawniony jest Prezydent Miasta Płocka.
2. Prezydent Miasta Płocka jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.
3. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za opóźnienie lub zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.
4. Prezydent Miasta Płocka może upoważnić do stosowania ulg:
- Zastępców Prezydenta Miasta Płocka,
- Kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka,
jeżeli łączna kwota ulgi nie przekracza 5.000,00 zł.

§ 6

1. Po wniesieniu przez dłużnika pisemnego wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej przypadającej Miastu Płock lub budżetowej jednostce organizacyjnej Miasta Płocka kierownik odpowiednio: jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta lub budżetowej jednostki organizacyjnej Miasta Płocka przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzą przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 lub w § 4 ust. 1.
2. Po zbadaniu sprawy kierownicy budżetowych jednostek organizacyjnych Miasta Płocka oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta przygotowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta Płocka na piśmie własne stanowisko w sprawie, zawierające w szczególności:
1) wskazanie podstawy zastosowania ulgi zgodnie z § 3 ust. 1 lub w § 4 ust. 1 Uchwały,
2) uzasadnienie wraz z kopiami dokumentów na jego poparcie.
3. W przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7  kierownicy budżetowych jednostek organizacyjnych Miasta Płocka oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie należności wraz z udokumentowanym uzasadnieniem.
4. Skarbnik Miasta Płocka po dokonaniu analizy stanowiska, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 przygotowuje projekt dokumentu, o którym mowa w ust. 5.
5. Udzielenie ulg następuje:
1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno – prawnym – w drodze decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym – w drodze zarządzenia.
6. Decyzje Prezydenta Miasta Płocka w sprawie umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności wykonuje podmiot, który nałożył obowiązek zapłaty należności.
7. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w § 5 ust. 4 Uchwały czynności wymienione w ust. 1 – ust. 5 dokonują upoważnione osoby.

§ 7

1. Prezydent Miasta Płocka przedkłada Radzie Miasta Płocka roczne sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty, udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do Uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 jest sporządzane wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku zmieniona Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku oraz Uchwałą Nr 565/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga 

 

UZASADNIENIE

Artykuł 34 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych stanowił, iż spłata należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – przypadających na podstawie przepisów szczególnych państwowym jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 18 – 22 tej ustawy, może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach umarzana, odraczana lub rozkładana na raty.
Na podstawie delegacji zawartej w art. 34 ust. 2 ww. ustawy Rada Miasta Płocka na Sesji w dniu 26 czerwca 2001 roku podjęła Uchwałę Nr 873/XLII/01 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
W myśl postanowień art. 241 ust 1 nowej Ustawy o finansach publicznych, tj. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  przepisy wykonawcze wydane na podstawie poprzedniej Ustawy o finansach publicznych, tj. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowej Ustawy w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z przepisami Ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2006 roku.  W związku z powyższym zachodzi konieczność ponownego podjęcia Uchwały, o której mowa powyżej.
Art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stanowi, iż w  przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący, zaś szczegółowe zasady i tryb udzielania ww. ulg określi organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wskazując jednocześnie organ lub osobę do tego uprawnioną.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 13:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 440
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji