UCHWAŁA NR 381/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Płocku

UCHWAŁA NR 381/XXIV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2012 roku

W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Konopnickiej 26 oznaczonej numerem ewidencyjnym 297 o powierzchni 490 m2 dokonanego decyzją Prezydenta Miasta Płocka Nr WUG.I.RG.72249/6/3/340/06 z dnia 17.02.2006 r. w stosunku do udziału 31/96 części  przypadającego Pani Paulinie Marii Szulińskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2007r., Nr 191,  poz. 1371,  Dz. U. z 2009r. nr 206, poz. 1590, Dz. U. z 2011r. Nr 187, poz. 1110) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
Wyraża zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w kwocie 9 844,10 zł udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Konopnickiej 26 oznaczonej nr 297 o pow. 549 m2, dokonanego decyzją Prezydenta Miasta Płocka Nr WUG.I.RG.72249/6/3/340/06 z dnia 17.02.2006 r. w stosunku do udziału 31/96 części przypadającego Pani Paulinie Marii Szulińskiej uznając ten przypadek jako szczególnie uzasadniony.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski


UZASADNIENIE

Na wniosek użytkowników wieczystych decyzją Nr WUG.I.RG.72249/6/3/340/06 z dnia 17.02.2006r. Prezydenta Miasta Płocka została przekształcona nieruchomość położona w Płocku przy ul. Konopnickiej 26 oznaczona nr 297 o pow. 490 m2  z użytkowania wieczystego na własność z przysługującą 99% bonifikatą na rzecz Pani Anny Szulińkiej w 3/96 częściach, Pani Pauliny Marii Szulińskiej w 31/96 częściach, Pana Filipa Tadeusza Szulińskiego w 31/96 częściach oraz Pani Martyny Aleksandry Szulińskiej  w 31/96 częściach.

Przedmiotowa nieruchomość została zbyta aktem notarialnym Rep. A Nr 156/2008 z dnia 09.01.2008r. na rzecz Państwa Pawła i Jadwigi małżonków Kobza, którzy nie są osobami bliskimi w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Powyższe stanowiło podstawę do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji  tj. 952,70 zł w stosunku do udziału 3/96 części przypadającego Pani Annie Szulińskiej, 9 844,10 zł w stosunku do udziału 31/96 części przypadającego Pani Paulinie Marii Szulińskiej, 9 844,10 zł w stosunku do udziału 31/96 części przypadającego Panu Filipowi Tadeuszowi Szulińskiemu oraz 9 844,10 zł w stosunku do udziału 31/96 części przypadającego Pani Martynie Aleksandrze Szulińskiej obecnie Kowalskiej zgodnie z art. 4 ust.15 – ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pismem z dnia 08.07.2011r. o nr WGM-IV-ZU.6826.6.3.340.2011.MK zainteresowani zostali wezwani do zapłaty w/w kwot w stosunku do swoich udziałów.

Pismem z dnia 02.04.2012r. Pani Anna Szulińska zwróciła się z prośbą o ponowne rozpatrzenie swojej prośby o odstąpienie od żądania zwrotu przedmiotowej bonifikaty z uwagi na bardzo zły stan zdrowia córki – Pani Pauliny Marii Szulińskiej.
Z przesłanej karty informacyjnej z Wojewoódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wynika, iż Pani Paulina Maria Szulińska przeszła zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych. Obecnie przebywa na Oddziale Rehabilitacji Szpitalnej w Kroszewie i musi być pod stałą kontrolą lekarską.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie należy odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Konopnickiej 26 w stosunku do udziału 31/96 przypadającego Pani Paulinie Marii Szulińskiej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 30 maja 2012, godzina 10:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 352
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji