UCHWAŁA NR 441/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 441/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 12 pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w określonej wysokości, przez:

1. Gminę - Miasto Płock – Szkołę Podstawową nr 5 w zakresie usług  dostępu do Internetu DSL:
a) w 2009 roku – 1.085,80 (jeden tysiąc osiemdziesiąt pięć 80/100) złotych,
b) w 2010 roku – 1.302,96 (jeden tysiąc trzysta dwa 96/100) złotych,
c) w 2011 roku – 217,16 (dwieście siedemnaście 16/100) złotych,

2. Gminę - Miasto Płock – Szkołę Podstawową nr 17 w zakresie usług telefonii komórkowej:
a) w 2009 roku – 2.200,00 (dwa tysiące dwieście) złotych,
b) w 2010 roku –2.200,00 (dwa tysiące dwieście) złotych,

3. Gminę - Miasto Płock - Młodzieżowy Dom Kultury w zakresie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:
 a)  w 2008 roku - 61,00 (sześćdziesiąt jeden) złotych,
 b) w 2009 roku - 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych,
 c) w 2010 roku - 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych.
§ 2
Źródło finansowania: Plany finansowe Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Młodzieżowego Domu Kultury, określone w Budżecie Miasta Płocka na lata 2008, 2009, 2010 i 2011.
§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Gminę - Miasto Płock umów, których przedmiotem są usługi dotyczące telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu DSL, na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ww. umów, określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych, wynosi 8.566,92 zł. (w roku 2008 - 61,00 zł., w roku  2009 – 4.035,80 zł., w roku 2010 – 4.252,96 zł., w roku 2011 - 217,16 zł.). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 13:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 963
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji