Uchwała Nr 801/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” dla NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

Uchwała Nr 801/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” dla NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i § 13 ust. 2 pkt. 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306, z 2004 r. Nr 261 poz. 7118 i Nr 303 poz. 8572)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” dla NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego z okazji 25 rocznicy powstania związku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


 W roku 2005 obchodzona jest 25 rocznica powstania NSZZ „Solidarność” i z tej okazji Sejm RP dzień 31 sierpnia uchwalił Dniem Solidarności i Wolności  jako upamiętnienie historycznego zrywu Polaków do wolności. Po 25 latach powstania pierwszych wolnych i niezależnych związków zawodowych  powinno oddać się cześć zmaganiom i poświęceniom wielu Polaków, którzy często ryzykowali życiem walcząc o wolność i demokrację, tak jak to uczynił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czy też Kongres Stanów Zjednoczonych.
 W mieście Płocku, tak jak i w całym kraju wielu pracowników płockich zakładów pracy solidaryzowało się ze strajkującymi stoczniowcami, m.in. MZRiP, FMŻ, MPK, Instal, Stocznia Rzeczna i wiele innych. 20 września 1980 roku został zarejestrowany Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Płocku. W okresie stanu wojennego wielu płockich związkowców aresztowano i wywieziono do więzień w Mielęcinie, Kwidzynie, Gołdapii, Fordonie. Wielu z nich wróciło do swoich rodzin dopiero po kilkunastu miesiącach.
 W roku 1989 nastąpiło w pełni upragnione odzyskanie niepodległości. Nikt przez te lata nie wspomniał o istnieniu ludzi, którzy nie zawahali się i byli niezłomni pomimo wydarzeń stanu wojennego, wierni do końca swoim ideałom, ideałom sierpnia 1980 roku.
 Nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” dla NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego będzie wyrazem hołdu znanym i nieznanym działaczom Regionu Płockiego, którzy przed laty stanęli w obronie wolności i suwerenności swojej Małej Ojczyzny.
 Wniosek o nadanie medalu został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Kapituły w dniu 12 września 2005 roku. 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 124
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji