Uchwała Nr 448/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Komitetu Społecznego, reprezentującego mieszkańców ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 448/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca  2004 roku

w sprawie:  rozpatrzenia protestu Komitetu Społecznego, reprezentującego mieszkańców ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 02 października 2003r. przez Komitet Społeczny reprezentujący mieszkańców ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący:
traktu pieszo-jezdnego, równoległego do ul. Szczęsnego, łączącego ul. Jana Pawła II z ulicą Gościniec oznaczoną symbolem 9KL, pasa zieleni (drzew i krzewów) po stronie zachodniej w/w traktu pieszo-jezdnego, boiska-placu zabaw dla dzieci w miejscu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej w projekcie planu symbolem 17MNi odrzucić w całości.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  
UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.

W dniu 02.10.2003r. Komitet Społeczny reprezentujący mieszkańców ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów złożył do Urzędu Miasta Płocka pismo z zarzutami do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.
Wnoszący protesty zarzucają, że drastycznie narusza się ich interes prawny oraz wprowadza niekorzystne zmiany warunków życia, ponieważ m. in.:
brak jest poszanowania ustaleń z 1988r., których atrakcyjność zaważyła na wyborze lokalizacji ich domów, projekt planu zakłada „jedynie budownictwo mieszkalne, bez fragmentów zieleni parkowej, czy też obiektów rekreacyjno-sportowych”, ruch z ulicy Jana Pawła II kieruje się na osiedle ulic Wiśniewskiego, Czerwonych Kosynierów i Szczęsnego.

Mieszkańcy dowodzą, że osiedle domków jednorodzinnych szeregowych zostało zaprojektowane w 1988r. jako zamknięta enklawa na podstawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe”, który uwzględniał ulicę Szczęsnego jako ciąg pieszo-jezdny, nie połączony z ulicą Gościniec i jednocześnie przewidywał pas zieleni po stronie zachodniej ul. Szczęsnego. Na potwierdzenie tych faktów załączają wraz z opisem w treści pisma następujące załączniki: zał. Nr 1 – Plan realizacyjny zagospodarowania terenów J5, J7, U14, U18, ; zał. Nr 2 – wyrys mapy ewidencyjnej gruntu
z dnia 30.04.2002r.; oraz zał. Nr 3 – decyzję MZD dotyczącą „likwidacji nielegalnego przejazdu między ulicami Gościniec i Szczęsnego” i „zezwolenia na posadzenie drzew na zdewastowanym odcinku pasa zieleni przy ul. Szczęsnego”.

Według nich pas zieleni w ul. Szczęsnego odgradzał osiedle domków od ul. Gościniec oraz od obiektów oświatowych, przewidzianych do realizacji w obrębie ulic Rogowskiego-Gościniec-Czerwonych Kosynierów. Ulica Gościniec miała być „traktem spacerowym i jedynie drogą dojazdową do posesji znajdujących się przy tej ulicy. Natomiast drogą objazdową, prowadzącą do Borowiczek i do nowego mostu miała być ulica Mazura”. Domagają się aby w projekcie planu dokonać zmian, uwzględniając poprzednie założenia oraz ich sugestie, przedstawione w zał. Nr 4 do pisma. W związku z powyższym żądają, aby:
1)zachować ul. Szczęsnego w jej obecnym kształcie i nie łączyć jej z ulicą Gościniec,
2)usankcjonować dotychczasowe rozwiązania tj. pozostawienie zamkniętej enklawy osiedla w obrębie ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów z pasem zieleni po stronie zachodniej ul. Szczęsnego,
3)zaprojektować trakt pieszo-jezdny równoległy do ulicy Szczęsnego, łączący ulicę Jana Pawła II z ulicą lokalna , oznaczoną w projekcie planu symbolem 9KL) z pasem zieleni po stronie zachodniej,
4)zaprojektować boisko-plac zabaw dla dzieci w miejsce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej w projekcie planu symbolem 17MNi. 
Odnosząc się do treści pisma mieszkańców, należy stwierdzić, że nie narusza się ich interesu prawnego, ponieważ nie są oni właścicielami działek, w stosunku do których kwestionują ustalenia projektu planu i w związku z powyższym pismo zostało uznane jako protesty do przedmiotowego projektu planu.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowe protesty w dniu
29 października 2003r. na Miejskiej Komisji Planowania Przestrzennego i Zarządzeniem
Nr 1300/2004 z dnia 27 stycznia 2004r. postanowił o:
1)uwzględnieniu w części dotyczącej:
zachowania ulicy Szczęsnego w jej obecnym kształcie,
odstąpienia od połączenia ul. Szczęsnego z ul. Gościniec,
usankcjonowania dotychczasowych rozwiązań tj. zamkniętej enklawy osiedla w obrębie ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów z pasem zieleni po stronie zachodniej ulicy Szczęsnego,
zmniejszenia powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o dużej intensywności,
2)nieuwzględnieniu w części dotyczącej zaprojektowania, zgodnie z propozycją wnioskodawców:
traktu pieszo-jezdnego, równoległego do ul. Szczęsnego, łączącego ul. Jana Pawła II
z ulicą Gościniec oznaczoną symbolem 9KL,
pasa zieleni (drzew i krzewów) po stronie zachodniej w/w traktu pieszo-jezdnego,
zaprojektowania boiska-placu zabaw dla dzieci w miejscu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej w projekcie planu symbolem 17MNi.
W wyniku uwzględnienia protestu do projektu planu wprowadzono zmiany, polegające na:
1)ustaleniu ulicy Szczęsnego i Wiśniewskiego jako ciągi pieszo-jezdne w istniejących liniach rozgraniczających,
2)odstąpieniu od połączenia ulicy Szczęsnego z ulicą Gościniec poprzez wprowadzenie ciągu pieszego łączącego w/w ulice,
3)wydzieleniu pasa zieleni urządzonej oznaczonego symbolem ZP po stronie zachodniej ulicy Szczęsnego,
4)ustaleniu ulicy oznaczonej symbolem 42KD1/2 jako ciąg pieszo-jezdny o szerokości 8,0m w liniach rozgraniczających,
5)zmianie przeznaczenia terenu z projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o dużej intensywności w formie budynków szeregowych oznaczone symbolami 15MNi i 17MNi na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o małej intensywności, oznaczone symbolem MNe,
6)zmianie przebiegu projektowanych ulic 40KD1/2 i 37KD1/2,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Wskutek wprowadzonych zmian, mieszkańcy uzyskają izolację od projektowanych terenów zabudowy jak również od uciążliwości związanych z ruchem samochodowym, prowadzonym ulicami Gościniec i Szczęsnego. Ponadto pozostawienie pasa zieleni i zmiana zasad zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z szeregowej na wolnostojącą, pozwoli na zachowanie większej powierzchni terenów biologicznie czynnych.
Odnosząc się do zarzutu, że projekt planu zakłada „jedynie budownictwo mieszkalne bez fragmentów zieleni parkowej, czy też obiektów rekreacyjno-sportowych”  należy zauważyć, że wyznaczono w projekcie planu tereny zieleni i usług sportu służące rekreacji
i wypoczynkowi mieszkańców osiedla. Tereny zieleni tworzą:
zieleń urządzona w formie: skwerów położonych wewnątrz zespołów mieszkaniowych (tereny oznaczone na rysunku projektu planu symbolami: 2ZP, 4ZP, 5ZP);
zieleń towarzysząca ciągom pieszym prowadzonym wzdłuż jaru rzeki Rosicy i cieku Małej Rosicy oraz parku leśnego. System ciągów pieszych i spacerowo – rowerowych zapewnia dogodne połączenie terenów mieszkaniowych z w/w terenami.;
zieleń naturalna w jarach rzeki Rosicy oraz cieku Małej Rosicy.
Ponadto w projekcie planu wyznaczono tereny usług sportu oznaczone symbolami 1US, 2US, które mogą być zagospodarowane w formie obiektów kubaturowych lub terenowych urządzeń sportowych (boisk).

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, winien być odrzucony w całości. Za odrzuceniem protestu przemawia brak uzasadnienia dla nadmiernego przeznaczania terenów na cele komunikacyjne oraz fakt, że w projekcie planu dla osiedla Podolszyce Południe zostały wskazane tereny
z przeznaczeniem pod zieleń i cele rekreacyjne.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 097
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji