UCHWAŁA NR 560/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r.

UCHWAŁA NR 560/XXXIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2013 roku 

 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. Z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz. 887; Dz. U. z 2012 r. Poz. 567) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami: z 2010 roku Dz. U. Nr 106, poz. 675; Nr 143, poz. 963; Nr 155, poz. 1043; Nr 197, poz. 1307; Nr 200, poz. 1323, z 2011 roku Dz. U. Nr 64, poz. 341; Nr 115, poz. 673; Nr 130, poz. 762; Nr 106, poz. 622; Nr 135, poz. 789; Nr 129, poz. 732), Rada Miasta Płocka postanawia:

§1
W Uchwale Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 5 ust. 1 uchwały dodaje się lit. f w brzmieniu: „instytucji kultury, działających w oparciu o ustawę z dn. 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)”.
2. W § 5 uchwały dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Lokale użytkowe mogą być wynajmowane bez przetargu, gdy dwa kolejne przetargi organizowane na wynajem danego lokalu zakończyły się wynikiem negatywnym”.  
3. W § 5 uchwały dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Stawka czynszu za wynajęcie lokali, o których mowa w ust. 1a, nie może być ustalona w wysokości niższej niż wysokość stawki wywoławczej, obowiązującej w ostatnim z organizowanych przetargów na dany lokal, zwiększonej o minimalne postąpienie obowiązujące w tym przetargu”.
4. W § 5 uchwały dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Lista lokali użytkowych o których mowa w  ust. 1a podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka albo samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają własny Biuletyn Informacji Publicznej i ogłoszenie dotyczy lokali przekazanych do dyspozycji tym jednostkom. Lista może być również zamieszczona w prasie lub innych środkach przekazu”.
5. W § 2 ust. 2 Załącznika nr 1 oraz w § 2 ust. 5 Załącznika nr 2 do uchwały dokonuje się sprostowania – w miejsce wyrazów „§2 ust. 3 uchwały” wpisuje się „§3 ust. 3 uchwały”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

         Przewodniczący
          Rady Miasta Płocka
  

                   Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 27 marca 2013, godzina 13:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 460
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji