UCHWAŁA NR 834/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27   listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.

UCHWAŁA NR 834/XLIX/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 24 czerwca 2014 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27   listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami: Dz.U. z 2013r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zmianami: Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505 i nr 234, poz. 1570, z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 31, poz. 206, nr 92, poz. 753, nr 95, poz. 788 i nr 98 poz. 817, z 2010r. nr 78, poz. 513 i nr 107, poz. 679, z 2011r. nr 63, poz. 322, nr 82, poz. 451, nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, nr 113, poz. 657 i nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 1245), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka i samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

 

§ 1.

W harmonogramie dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka, określonym na okres od 21.04.2014 r. do 07.09.2015 r., stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012 r. poz. 9286, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013 r. poz. 2993, poz. 7869 i poz. 9943 oraz z 2014r. poz. 3612 i poz. 5862), w terminie dyżuru z datą jego rozpoczęcia określoną na dzień 28.07.2014r. i datą jego zakończenia określoną na dzień 04.08.2014r., wprowadza się następującą zmianę:

w miejsce apteki prowadzonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 14b, wpisuje się aptekę prowadzoną w Płocku przy ul. Rembielińskiego 6, jako aptekę dyżurującą.

 

§ 2.

1. W rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012 r. poz. 9286, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013 r. poz. 2993, poz. 7869 i poz. 9943 oraz z 2014 r. poz. 3612 i poz. 5862), zwanym dalej „rozkładem godzin pracy aptek”, wprowadza się następujące zmiany:

1) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 32 określa się na nowo, w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 2000,

- w soboty od godz. 800do godz. 1500 ;

2) dopisuje się aptekę ogólnodostępną prowadzoną na terenie Płocka pod adresem ul. Kolegialna 24 i godziny pracy tej apteki określa się w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 2100,

w soboty od godz. 800 do godz. 1500;

3) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem al. Armii Krajowej 2  określa się na nowo, w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 2000,

- w soboty od godz. 800 do godz. 1400 ;

2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1, apteki umieszczone w rozkładzie godzin pracy aptek porządkuje się w kolejności alfabetycznej według adresu prowadzenia apteki. W przypadku aptek, które posiadają ten sam adres, o kolejności umieszczenia w rozkładzie godzin pracy aptek decyduje kolejność alfabetyczna według nazwy apteki.

 

§ 3.

W związku z § 2 załącznik nr 1 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z  dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012r. poz. 9286, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013 r. poz. 2993, poz. 7869 i poz. 9943 oraz  z  2014 r. poz. 3612 i poz. 5862), określający rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 czerwca 2014, godzina 09:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 062
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji