UCHWAŁA NR 825/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA NR 825/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe Tytuł: „Aktywizacja szansą na sukces” współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.

poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 675,  poz. 829, poz. 1291, poz. 1645, Dz. U. z 2014 r. poz. 598),  uchwala się co następuje: 

 

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku projektu konkursowego realizowanego w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe Tytuł: „Aktywizacja szansą na sukces” współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, złożonego do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.4/2013, który został pozytywnie oceniony i przyjęty do dofinansowania.

2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2014 r. do 31.05.2015 r.

3. Liderem projektu jest ECG Euro Consulting Group Sp. z o.o.

4. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w wysokości nie większej niż 90 % całkowitej wartości Projektu, a wkład własny stanowi nie mniej niż 10 % całkowitej wartości Projektu. 

Gmina m. Płock - Miejski Urząd Pracy w Płocku wniesie wkład własny pochodzący ze środków publicznych tj. z Funduszu Pracy w wysokości co najmniej 10 % całkowitej wartości Projektu.

5. Całkowita wartość Projektu wyniesie 541.018,44 PLN (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście złotych czterdzieści cztery grosze). Gmina m. Płock - Miejski Urząd Pracy w Płocku (Partner Projektu) wniesie wkład własny pochodzący ze środków publicznych tj. Funduszu Pracy w wysokości 55.875,00 PLN, co stanowi 10,33 % całkowitej wartości Projektu.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący   

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 793
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji