Uchwała Nr 413/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Jarosława Kani do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 413/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Jarosława Kani do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na' podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Oz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka 
z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 1 października 2003r. przez Jarosława Kanię, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący braku zgody na przeznaczenia fragmentu ul. Letniej na ciąg pieszy odrzucić
w całości.

§2


Utrzymać przeznaczenie fragmentu ulicy Letniej na ciąg pieszy z dopuszczeniem obsługi komunikacyjnej działki nr ew. 759 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul; Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
W dniu 1 października 2003r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Jarosława Kani, sformułowane jako zarzut do w/w projektu planu dotyczący przeznaczenia fragmentu ul. Letniej na ciąg pieszy. Pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut do przedmiotowego projektu planu, ze względu na istnienie interesu prawnego Jarosława Kani. Jako uzasadnienie zarzutu Wnoszący podaje, iż ustalenie ciągu pieszego na fragmencie ulicy Letniej uniemożliwi dojazd do jego działki nr ew, 759 oraz działek jego rodziców (nr ew, 760 i 757),

Zarządzeniem Nr 981/2003 z dnia 2 grudnia 2003 roku Prezydent Miasta Płocka postanowił o nieuwzględnieniu przedmiotowego zarzutu.
Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać ustalenia projektu planu dotyczące przeznaczenia fragmentu ulicy Letniej na ciąg pieszy z dopuszczeniem obsługi komunikacyjnej działki nr ew. 759.
Za odrzuceniem przedmiotowego zarzutu przemawiają następujące uwarunkowania:
1. dojazd do działek nr ew, 759, 760 i 757 jest możliwy przy zachowaniu dotychczasowych zapisów projektu planu, które dopuszczają dojazd do działek przyległych do ciągu pieszego 45KXX, stanowiącego fragment ulicy Letniej,
2. ustalenie przeznaczenia fragmentu ul. Letniej na ciąg pieszy wynika z planowanego zamknięcia wyjazdu tej ulicy na ul. Wyszogrodzką. Związane jest to z koniecznością, dostosowania parametrów ulicy Wyszogrodzkiej do określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. Nr 43 poz, 430). Zgodnie z zapisem §9 ust. 1 pkt 5 w/w Rozporządzenia dla ulicy zbiorczej, a taką jest ul. Wyszogrodzka dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami nie mniejsze niż 150m. Odległość skrzyżowania ulicy Letniej z ul. Wyszogrodzką od projektowanego skrzyżowania ulicy 9KD1/2 z ul. Wyszogrodzką wynosi tylko 40m,
3.  projektowane rozwiązanie jest zgodne z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowym
szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonym Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990r.

W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1 994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U Z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa
w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Jarosława Kani winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właściciela z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują mu roszczenia, o których mowa w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław  Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 10:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 388
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji