Uchwała Nr 746/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla Prezydenta Miasta Płocka.

Uchwała Nr 746/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie ustalenia  wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591 , Dz. U. z 2002 r.  Nr  23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, / , w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 33, poz.264 ,  Dz. U. z 2004 r. Nr 47, poz.448, Dz.U z 2005 r. Nr 23, poz. 192, Nr 34, poz. 309 / oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1593 , Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71/    -  Rada Miasta Płocka ustala :

§   1

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 34, poz. 309/, ustala się wynagrodzenie zasadnicze  dla Prezydenta Miasta Płocka w wysokości :

4.030 złotych miesięcznie / słownie: cztery tysiące trzydzieści  złotych/.

§   2

Wykonanie Uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od dnia  01 stycznia  2005 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U z a s a d n i e n i e


Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,  wynagrodzenie zasadnicze dla Prezydenta miasta / miasta na prawach powiatu / przysługuje  w wysokości nie niższej niż 4.030 złotych / cztery tysiące trzydzieści złotych / ; wynagrodzenie zasadnicze Prezydenta Miasta Płocka ustalone przez Radę Miasta Płocka w dniu 25 maja 2004 r. / uchwała Nr 487/XXVI/04/   wynosi 3.910 złotych / trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych/.
 Przepisy w/w rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 01 stycznia 2005 roku.
 Organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia  dla Prezydenta Miasta Płocka jest Rada Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 494
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji