UCHWAŁA NR 1001/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku
w sprawie pozbawienia drogi – ulicy Kobiałka dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej.

UCHWAŁA NR 1001/LX/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2006 roku

w sprawie pozbawienia  drogi – ulicy Kobiałka dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art.10 ust.3 w związku z art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz. 1362, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i Nr 179, poz. 1486 oraz z 2006r. Nr 104, poz. 708) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pozbawia się drogę – ulicę Kobiałkę w Płocku dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej.
2. Pozbawienie drogi, o której mowa w ust. 1, dotychczasowej kategorii następuje z powodu wyłączenia tej drogi z użytkowania z uwagi na nie spełnianie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

O tym, czy dana droga jest drogą publiczną, stanowią względy techniczne i prawne. Ulica Kobiałka w Płocku na całej długości została zaliczona do kategorii dróg gminnych uchwałą nr 428/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999r. w sprawie zaliczenia i przebiegu dróg publicznych do kategorii dróg gminnych (poz. 106 załącznika do w/w uchwały).  
Przedmiotowa droga nie spełnia jednakże warunków technicznych wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430). Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy klasy L – lokalnej powinna wynosić na całej długości 12 m. W rzeczywistości na przeważającej długości jej szerokość wynosi od 4,6 do 6 m. Również nawierzchnia drogi nie spełnia obowiązujących warunków, ponieważ brak jest nawierzchni utwardzonej. Brakuje także pozostałych elementów drogi: chodników, odwodnienia i oświetlenia.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że ulica Kobiałka nie może stanowić drogi publicznej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 29 września 2006, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 243
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji