Uchwała Nr 778/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 670/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2005 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock

Uchwała Nr 778/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 670/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2005  wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258 z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568,  oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 670/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2005  wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock w załączniku nr 2 do „Regulaminu na rok 2005 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock”, zmienia się zapis pkt.7 określający rodzaj i okoliczności świadczenia pracy przez nauczyciela,  który otrzymuje brzmienie:
„pkt7: Prowadzenie  przez nauczycieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych lub integracyjnych  przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych lub integracyjnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.”

§ 2

Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na rok 2005, działy:
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza;
801 – Oświata i wychowanie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2005r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie


Uchwalony w dniu 22 marca 2005 roku uchwałą Nr 670/XXXVIII/05 Rady Miasta „Regulamin na rok 2005 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock” przewiduje, między innymi, dodatki za trudne lub uciążliwe warunki pracy określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu.
Wysokość tych dodatków ustala samorząd, natomiast okoliczności, w których one przysługują są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. (Dz.U. Nr 22, poz. 180).
Rozporządzenie nie przewidziało dodatków za pracę nauczycieli  w przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) integracyjnych, ograniczając wykaz okoliczności pracy wyłącznie do oddziałów specjalnych. Tymczasem warunki pracy nauczycieli w placówkach i oddziałach integracyjnych nie odbiegają od analogicznych warunków w placówkach i oddziałach specjalnych. Do oddziałów integracyjnych obok dzieci pełnosprawnych kierowane są również dzieci niepełnosprawne,  zakwalifikowane do kształcenia specjalnego. Zgodnie z przepisami, liczebność  oddziałów integracyjnych jest znacznie większa niż oddziałów specjalnych. Oznacza to potrzebę prowadzenia zajęć z większym obciążeniem nauczycieli niż w grupach pełnosprawnych.
Za przyznaniem dodatku grupie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) integracyjnych przemawiają względy równego traktowania nauczycieli.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 07:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 106
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 03 października 2005, godzina 07:50
  • Historia aktualizacji

  • 03 października 2005, godzina 07:50 Aktualizacja danych