UCHWAŁA Nr 370/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Andrzeja i Agnieszki Grotkowskich do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.

U C H W A Ł A   Nr 370/XX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia  2004 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Andrzeja i Agnieszki Grotkowskich do projektu miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42,
Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804, z 2002 r. Nr 25 poz.253,
Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz Uchwałą nr 834/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego
w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej
i Kutnowskiej wniesionego w dniu 23 czerwca 2003 r. przez Andrzeja i Agnieszkę Grotkowskich, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut odrzucić w kwestii dotyczącej projektowanego odcinka ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 5KL1/2 ( przedłużenie istniejącej ulicy Wysokiej ), zgodnie
z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 661/2003 z dnia 13 sierpnia 2003r.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


W dniach od 7 maja do 9 czerwca 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.
W dniu 23 czerwca 2003 wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Andrzeja i Agnieszki Grotkowskich. Pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut do projektu miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej
i Kutnowskiej, ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Andrzeja i Agnieszki Grotkowskich w zakresie zakwestionowanych zapisów projektu planu dotyczących działki nr ew. 361/4, której zgodnie z danymi ewidencyjnymi są współwłaścicielami.
W piśmie zgłaszający zarzut wnoszą o ustalenie dla działki nr ew. 361/4 przeznaczenia zgodnego z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Łąck, zatwierdzonego Uchwałą Nr 22/V/94 Rady Gminy w Łącku z dnia 05.12.1994 r. (Dz.U.Woj. Płockiego Nr 9/94 poz. 134), podanymi w piśmie WGP/7330/196/99 z dnia 9 sierpnia 1999 r., określającymi zlokalizowanie przedmiotowej nieruchomości na terenie o przeważającej funkcji mieszkaniowej ludności nierolniczej.
Biorąc pod uwagę interes prawny zgłaszających zarzut Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem
Nr 661/2003 z dnia 13 sierpnia 2003 roku rozpatrzył przedmiotowy zarzut w sposób następujący:
uwzględnił w kwestii dotyczącej przeznaczenia terenu, decydując o wprowadzeniu do tekstu projektu planu zapisu ustalającego przeznaczenie podstawowe terenu, na którym znajduje się część działki nr ew. 361/4 jako tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku projektu planu symbolem 31UMN,
 nie uwzględnił w kwestii dot. przeznaczenia części działki nr ew. 361/4 pod projektowany odcinek ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 5KL1/2
( przedłużenie istniejącej ulicy Wysokiej ), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać ustalenia projektu planu dotyczące przeznaczenia części działki nr ew. 361/4 pod projektowany odcinek ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 5KL1/2 ze względu na następujące uwarunkowania:
przez teren działki nr ew. 361/4, będącej własnością wnoszących zarzut, przebiega kolektor sanitarny i deszczowy. Z informacji uzyskanych od Wodociągów Płockich Spółka z o.o. wynika, że w/w. kolektory są w złym stanie technicznym i wymagają zabiegów eksploatacyjnych, co przy braku dostępu do nich na tym odcinku jest niemożliwe. Zdaniem w/w. Spółki kolektory te powinny znaleźć się w liniach rozgraniczających projektowanej ulicy;
utrzymanie w projekcie planu przedmiotowego odcinka ulicy wynika z konieczności zapewnienia dojazdów do działek nr ew. 382 i 381. Zgodnie z projektem planu działki te powinny posiadać obsługę komunikacyjną od projektowanego odcinka ulicy Wysokiej, a nie jak to ma miejsce obecnie od ulicy Kutnowskiej, będącej drogą krajową wyprowadzającą ruch tranzytowy z miasta w kierunku Kutna;
ulica Wysoka wraz z projektowanym odcinkiem, a także ulice: Podleśna i Osiedlowa stanowić będą podstawowy układ komunikacyjny osiedla. Pozostałe ulice, ze względu na ich nienormatywne szerokości, projekt planu traktuje jako ciągi pieszo – jezdne;
projektowany odcinek ulicy poprawi obsługę komunikacyjną nieruchomości zlokalizowanych w tej części osiedla, w tym warunki dojazdu dla pojazdów straży pożarnej, służb ratowniczych i komunalnych;
ulica Wysoka na odcinku około 200m została już zrealizowana ( wykonane uzbrojenie oraz nawierzchnia), a projektowany nowy odcinek tej ulicy, o długości około 130 m umożliwi dalszą realizację tej inwestycji;
ustalenia planu dotyczące przebiegu projektowanej ulicy lokalnej 5KL1/2 są zgodne
z ustaleniami obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Łąck zatwierdzonego Uchwałą
Nr 22/V/94 Rady Gminy w Łącku z dnia 05.12.1994 r. (Dz.Urz.Woj. Płockiego z 1994r. Nr 9 poz. 134).

W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa
w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznaje się, że zarzut Andrzeja i Agnieszki Grotkowskich winien być
w przedmiotowej części odrzucony. Niemniej, zgodnie z przepisami art. 36 wymienionej wyżej ustawy, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość uległa obniżeniu lub korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku
z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może żądać od gminy odszkodowania, wykupienia lub jej zamiany.
Zgodnie z powyższym, po uchwaleniu przedmiotowego planu miejscowego, jedną
z możliwych form rekompensaty będzie zamiana części działki nr ew. 361/4 (przeznaczonej pod ulicę lokalną oznaczoną na rysunku planu symbolem 5 KL1/2) na część działki nr ew. 361/5 przylegającej bezpośrednio do działki będącej współwłasnością wnoszących zarzut i stanowiącej własność gminy Płock.

Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka. 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 30 stycznia 2004, godzina 10:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 487
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji