UCHWAŁA Nr 103/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Sierpc na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Miasta Sierpca.

UCHWAŁA Nr 103/VIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Sierpc na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Miasta Sierpca.
 
Na podstawie art.10 ust.2, art.18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 167 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r.Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) oraz art. 13 pkt.6a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz.U. Dz 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253, Nr 64, poz.565), z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz.708, Nr 145, poz. 1050, Nr 220, poz. 1600) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
 
 § 1
 
Postanawia się przyjąć od Miasta Sierpc pomoc finansową w wysokości 1.500,00 zł (sł.: jeden tysiąc pięćset złotych) na poczet opłat związanych z pobytem mieszkańców Miasta Sierpca będących w stanie nietrzeźwości w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w 2007 roku.
 
 § 2

1.  Szczegółowe warunki przyjęcia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu Gminy Płock i Miasta Sierpc.
2.  Do zawarcia porozumienia upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.
 
 § 3
 
 Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 § 4
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Z analizy funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Płocku w ciągu ostatnich lat wynika, że 30% pacjentów Izby Wytrzeźwień to mieszkańcy gmin, którzy w większości z różnych przyczyn nie uregulowali należności za pobyt w Izbie. Koszt utrzymania jednego pacjenta w 2006 roku stanowi kwotę 279,00 zł, natomiast opłata z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień jednej osoby wynosi 175,00 zł.
W związku z powyższym wystąpiono do burmistrzów/wójtów gmin (Bielsk, Bodzanów, Brudzeń, Bulkowo, Drobin, Duninów, Gozdowo, Gąbin, Mała Wieś, Mochowo, Pacyna, Radzanowo, Rościszewo, Sanniki, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Szczutowo, Słubice, Słupno, Wyszogród, Zawidz, Łąck, Gostynin, Sierpc), których mieszkańcy są pacjentami Izby Wytrzeźwień z prośbą o partycypację w kosztach funkcjonowania Izby.
Wolę udzielenia pomocy finansowej na poczet pokrycia kosztów pobytu swoich mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień w Płocku wyraziło Miasto Sierpc, które zgodnie z Uchwałą Nr 22/IV/2007 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 lutego 2007r. przeznaczyło na powyższy cel kwotę w wysokości 1.500,00 zł.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie stosownej Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia wymienionej pomocy finansowej od Miasta Sierpc.
Szczegółowe zasady realizacji powyższego zobowiązania zostaną określone w stosownym Porozumieniu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 25 kwietnia 2007, godzina 15:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 356
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji