UCHWAŁA NR 43/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia programów polityki zdrowotnej: Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017 oraz Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017.

UCHWAŁA NR 43/IV/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 stycznia 2015 roku

 

w sprawie: przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017" oraz „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017".

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594, ze zmianami: Dz.U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami: Dz.U. z 2007r. Nr 166, poz. 1172; z 2008r. Nr 141, poz. 888, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374; z 2010r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723 i 1725; z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203, Nr 232, poz. 1378; z 2012r. poz. 123, poz. 476, poz. 1016, poz. 1342, poz. 1548; z 2013r. poz. 154, poz. 879, poz. 983, poz. 1290, poz. 1623, poz. 1646, poz. 1650 oraz z 2014r. poz. 24, poz. 295, poz. 496, poz. 567, poz. 619, poz. 773, poz. 1004, poz. 1136, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1175, poz. 1188, poz. 1491 i poz. 1831) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1. Przyjmuje się program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 487
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji