UCHWAŁA NR 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 388/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: opłaty targowej na terenie  miasta  Płocka.

Na  podstawie  art. 18  ust. 2 pkt  8  ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 19  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2006 r. Nr 121. poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) - Rada  Miasta  Płocka   uchwala, co następuje:

§ 1

1.Opłatę targową pobiera się według stawek określonych w § 3 uchwały od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
2.Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.
3.Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
4.Opłatę targową pobiera się od osób będących podatnikami podatku od nieruchomości, jeżeli dokonują sprzedaży na targowisku poza miejscem, od którego zobowiązane są opłacać podatek od nieruchomości.

§ 2

1.Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.
2.Od opłaty targowej zwalnia się sprzedaż dokonywaną:
1)w miejscach imprez i innych wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne Miasta,
2)na terenie pl. Stary Rynek i ul. Tumskiej przez wytwórców rękodzieła i artystów plastyków dokonujących sprzedaży osobiście wytworzonych dzieł oraz sprzedawców kwiatów i innych, z zastrzeżeniem ust. 3,
3)w miejscach wyznaczonych przez administracje osiedli do handlu na „osiedlowych minitargowiskach” przy sprzedaży, dokonywanej przez działkowców,  wyprodukowanych przez siebie warzyw, owoców i kwiatów, z zastrzeżeniem ust. 3,
4)w pasach drogowych przy cmentarzach następujących artykułów: zniczy, kwiatów i drobnych akcesorii nagrobkowych, z zastrzeżeniem ust. 3,
5)przed sklepami przez przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,  z zastrzeżeniem ust. 3,
3.Sprzedaż określona w ust. 2 pkt. 2, 3, 4 i 5 może odbywać się pod  warunkiem, iż podmiot dokonujący sprzedaży posiada zezwolenie wydane przez zarządcę terenu na jego zajęcie.


§ 3

Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:
I. Giełda samochodowa przy ul. Bielskiej 56 i ul. Bielskiej 65, Gwardii Ludowej ( dz. 89/1, 84/3 ).
1. Przy sprzedaży:
a) samochodu osobowego lub ciężarowego o ładowności do 1,5 t oraz ciągnika   - 23,00 zł.
b) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t      - 32,00 zł.
c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t z przyczepą    - 36,00 zł.
d) przyczepy           - 11,00 zł.
e) motocykla, motoroweru         - 3,00 zł.
f) roweru           - 1,00 zł.
2.Przy  sprzedaży poza obrębem samochodu:
a) za zajęcie powierzchni do 2 m²        - 3,00 zł.
b) za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty 1m²     - 2,00 zł.
3. Obwoźne punkty gastronomiczne :
a)  samochody o ładowności do 1,5 t        - 54,00 zł.
b)  samochody o ładowności powyżej 1,5 t       - 90,00 zł.
c)  samochody  z  przyczepą – dopłata za przyczepę      - 27,00 zł.
4.Pozostałe punkty gastronomiczne:
a)  za zajęcie powierzchni do 2 m²        - 27,00 zł.
b)  za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty 1m²
(łącznie z namiotami i zadaszeniami)        - 2,00 zł
II. Giełda towarowa – Rynek rolny przy ul. Bielskiej 56 i Bielskiej 65.
1. Przy sprzedaży z:
a) samochodu osobowego, wozu konnego       -   6,00 zł.
b) samochodu osobowego z przyczepą, ciężarowego z przyczepą o ładowności do 1,5 t, ciągnika- 12,00 zł.
c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t, autobusu,
ciągnika z przyczepą          - 14,00 zł.
d) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t z przyczepą    - 17,00 zł.
2.Przy sprzedaży ze stoiska:
a) za zajęcie  powierzchni do 2 m²        - 3,00 zł.
b) za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty 1m²     - 2,00 zł.
3.Obwoźne  punkty  gastronomiczne:
a) samochody o ładowności do 1,5 t         - 54,00 zł.
b) samochody o ładowności powyżej 1,5 t       - 90,00 zł.
c) samochody z przyczepami – dopłata  za  przyczepę      - 27,00 zł.
4.Pozostałe  punkty gastronomiczne:
a) za zajęcie powierzchni do 2 m²        - 27,00 zł.
b) za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty  1m² (łącznie z namiotami i zadaszeniami)-2,00 zł.

                                                                                   
III. Targowiska  przy ulicach: Królewieckiej 19, Bielskiej 29, Bielskiej 31, Bielskiej 35, Bielskiej 37, Ostatniej 2, Ostatniej 2A, Rembielińskiego 6B oraz  organizowane doraźnie kiermasze i miejsca sprzedaży okolicznościowej.

1. Przy sprzedaży z:
a) samochodu osobowego lub samochodu ciężarowego o ładowności  do 1,5 t   - 9, 00 zł.
b) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t, autobusu    - 23,00 zł.
c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t  z  przyczepą    - 45,00 zł.
d) ze  stoiska (stolika, stelaża, ławki, skrzynki, itp.) za zajęcie powierzchni do 2 m²  - 3,00 zł.
e) ze stołu  będącego na  wyposażeniu  targowiska      - 4,00 zł.
f) naręcznej i  obnośnej (z  ręki, torby, pudełka, kosza, wiadra, łubianki)    - 1,00 zł.
g) w przypadku, gdy powierzchnia stoiska handlowego przewyższa 2 m²  - za każdy rozpoczęty dodatkowo zajęty 1m² powierzchni          - 2,00 zł.

                                                                      
                                                                                                              
IV. Inne miejsca sprzedaży,  nie wymienione w pkt I-III                                                          - 500,00 zł.

§ 4

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Określa się  inkasentów opłaty targowej:
1) na  targowiskach wymienionych w § 3 pkt I-III:
a) przy ulicach: Gwardii Ludowej  (dz. 89/1, 84/3), Bielskiej 29, Bielskiej 31, Bielskiej 35, Bielskiej 37, Bielskiej 56, Bielskiej 65, Ostatnia 2,  Ostatniej 2A, Rembielińskiego 6B– „Rynex” sp. z o.o.
b)   przy ulicy Królewieckiej 19 – „Targpol” S.A.
2) na doraźnych kiermaszach i miejscach sprzedaży okolicznościowej - „Rynex” sp. z o.o.
3)   w miejscach wymienionych  w § 3 pkt IV   – Straż Miejska w Płocku.
3.Za pobór opłaty targowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie brutto (w tym podatek od towarów i
   usług) w wysokości 50 % odprowadzanych wpływów z tytułu poboru opłaty targowej.
4.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje Straży Miejskiej w Płocku.
5.Pokwitowanie pobranej opłaty targowej wydaje inkasent na biletach opłaty targowej 
   zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta Płocka.
6.Inkasenci zobowiązani są dokonać wpłaty pobranej opłaty targowej do 7-go dnia następnego miesiąca za    
   miesiąc ubiegły.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Płocka Nr 514/XXVII/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE
 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje targowiska jako wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel (z wyjątkiem budynków).
Opłata targowa powinna być więc pobierana we wszystkich miejscach, w których dokonuje się sprzedaży, czyli także w miejscach nieprzystosowanych do tego celu działalności jak bramy, podwórka, chodniki itd. Rada Miasta może zróżnicować stawki opłat targowych w zależności od miejsca prowadzenia działalności handlowej, ma także prawo do zwolnienia z poboru tej opłaty miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż (zwolnienie przedmiotowe).

Projekt uchwały reguluje i porządkuje kwestię poboru opłaty targowej we wszystkich potencjalnych miejscach sprzedaży na terenie miasta, poprzez:
1. wskazanie miejsc zwolnionych,
2. dokładne określenie miejsc ich poboru,
3. wprowadzenie opłaty targowej w miejscach nie przeznaczonych do handlu,
4. określenie inkasentów,
5. określenie inkasa przysługującego inkasentom,
6. określenie terminu wpłaty opłaty targowej.

bez wprowadzania zmian obowiązujących stawek opłat targowych stosowanych w dotychczasowych miejscach sprzedaży. 

Projekt uchwały zawiera propozycję zwolnienia z poboru tej opłaty także miejsc specyficznych ze względu na swój charakter lub obciążonych opłatą za zajęcie pasa drogowego. Miejscami tymi są:
1. miejsca imprez i innych wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne Miasta,
2. teren pl. Starego Rynku i ul. Tumskiej  ( dotyczy wytwórców rękodzieła, artystów plastyków i dokonujących sprzedaży osobiście wytworzonych dzieł oraz sprzedawców kwiatów i innych ),
3. osiedlowe „minitargowiska” przeznaczone dla działkowców,
4. tereny przy cmentarzach i przed sklepami ( po uiszczeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego i uzyskaniu zezwolenia od zarządcy terenu).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 06 października 2008, godzina 08:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 809
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji