Uchwała Nr 462/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku
w sprawie: ustalenia nazwy ulicy.

Uchwała Nr 462/XXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie: ustalenia nazwy ulicy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558,Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr162, poz. 1568), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 z 2000 r. poz. 718, Dz. U. Nr 46 poz. 499 z 2001 r. , Dz. U. Nr 74 poz. 676 i Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r. oraz Dz. U. Nr 65, poz. 595 z 2003 r.) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Nadać nazwę nowo powstałej ulicy – Poziomkowa ( działki oznaczone numerami ewid. 1264/15, 1263/14, cz. dz. 1262/3, cz. dz. 1261/3, cz. dz. 1259/3, cz. dz. 1258/9, cz. dz. 1257/21, cz. dz. 1256/3, cz. dz. 1256/1, cz. dz. 1247/1, cz. dz. 1246.
Położenie w/w ulicy określa załącznik nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.


Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

U Z A S A D N I E N I E

W wyniku podziału nieruchomości na terenie m. Płocka w rejonie ulic Harcerskiej i Chmielnej zachodzi potrzeba nadania nazwy dla  nowo powstałej ulicy .
Zespół d /s Nazewnictwa Ulic dla przedmiotowej ulicy ustalił nazwę – Poziomkowa.
Proponowana nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Mieszkańców  Osiedla „Imielnica”.
Nazwę ulicy przyjęto zgodnie z sugestią osób zaproszonych na posiedzenie Zespołu d/s Nazewnictwa Ulic oraz akceptacją członków w/w Zespołu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2004, godzina 12:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 912
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji