UCHWAŁA NR 488/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 339/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008r.

UCHWAŁA NR  488/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 339/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr 339/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy wprowadza się następujące zmiany:
1. §1 ust. 1, pkt 2) lit. b) otrzymuje brzmienie: „w 2009 roku – 4.500,00 (cztery tysiące pięćset) złotych.
2. §1 ust. 1, pkt 2) lit. c) otrzymuje brzmienie: „w 2010 roku – 4.000,00 (cztery tysiące) złotych.
3. W §1 ust. 1, pkt 2) dodaje się lit.d) o treści: „w 2011 roku – 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych.

§ 2
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W  uchwale Nr 339/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008r. określono wysokość wydatków z tytułu dostępu do sieci Internet w technologii GSM uwzględniając okres obowiązywania umów, którego koniec przypada na miesiąc maj 2010 roku. Obecnie z powodu modernizacji posiadanego sprzętu komputerowego oznaczającej m.in. zmianę rodzajów slotów kart rozszerzeń z PCMCIA na Express Card pojawiła się konieczność dostosowania wykorzystywanych obecnie modemów niezbędnych do korzystania z usługi internetu bezprzewodowego. W związku z tym wskazane jest zawarcie nowych umów na okres 24 miesięcy celem otrzymania nowych modemów zgodnych ze standardami posiadanego obecnie sprzętu. Tym samym niezbędne będą środki na pokrycie zobowiązań z tytułu korzystania z usług internetu bezprzewodowego w roku 2010 - przez 12, a nie jak wcześniej planowano 5 miesięcy oraz w roku 2011 – przez okres 4 miesięcy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 13:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 947
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji