Uchwała Nr 921/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Płocku

Uchwała Nr 921/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Płocku
 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 5 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,  poz. 2781 oraz z 2005r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) oraz § 1 ust. 2 załacznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 z siedzibą w Płocku przy ulicy Harc. Antolka Gradowskiego 24 nadaje się imię Księdza Jana Twardowskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 ust. 2 i załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Z 2005r. Nr 52, poz. 466) dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Płocku Pan Bogusław Kaczkowski wystąpił do Rady Miasta Płocka ze wspólnym wnioskiem organów statutowych gimnazjum w sprawie nadania placówce imienia „Księdza Jana Twardowskiego”.
Na podstawie protokołów z wyborów patrona szkoły przez uczniów i Radę Rodziców placówki oraz protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej stwierdza się zgodną wolę całej społeczności szkolnej nadania  imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Płocku – „Księdza Jana Twardowskiego”.
Nadając placówce imię Księdza Jana Twardowskiego oddamy hołd i uczcimy pamięć bliskiego sercom dzieci, rodziców i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Płocku wielkiego człowieka, księdza, nauczyciela szkoły specjalnej, przyjaciela dzieci, wybitnego poety, który we wszystkich blaskach i cieniach codziennego życia umiał znaleźć i pokazać tę iskrę "malutkiej wiary", tak ważnej dla każdego z nas. W okresie wojny Jan Twardowski był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego (1944). W 1947r. ukończył przerwane przez wojnę studia polonistyczne. W 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1948 - 1952 był wikarym w małej parafii w Żbikowie pod Warszawą i prefektem w Państwowej Szkole Specjalnej gdzie uczył religii dzieci niepełnosprawne. Praca z dziećmi specjalnej troski zaowocowała notatkami, z których między innymi powstały późniejsze zbiory: Zeszyt w kratkę, Nowy zeszyt w kratkę oraz Patyki i patyczki. Świadectwem tego okresu życia są również znane wiersze Do moich uczniów i Pożegnanie wiejskiej parafii. Obecna w całej twórczości księdza Jana Twardowskiego dziecięca ufność, "wiara malutka", miała swoje korzenie w tejże pracy, kiedy ukazywał on swoim wychowankom świat piękny, acz nieskomplikowany, bogactwo zawarte w przedmiotach i zdarzeniach dnia codziennego. Każdego roku wydawane były nowe zbiory poezji i wznowienia wcześniejszych. Ocenia się, że obecnie ogólny nakład tej poezji dochodzi do miliona egzemplarzy. Książki księdza Jana Twardowskiego należą do najchętniej czytanych publikacji poetyckich. Ciesząca się ogromną popularnością jego twórczość ma najczęściej charakter religijny. Poezja ta uświęca właśnie to, co świeckie i co zwyczajne. Żartobliwe rozważania teologiczne, czułość i miłość dla niedoskonałego dzieła stworzenia znajdują w niej swoje wyrazy najprostsze, a zarazem nieodwołalne, konieczne, tak jak konieczna wydaje się nadzieja na urządzenie świata, w którym moglibyśmy czuć się u siebie, bezpieczni i pogodzeni ze sobą. Niezwykła popularność poezji księdza Jana Twardowskiego wynika z kilku cech, charakterystycznych i zauważalnych na pierwszy rzut oka. Poeta odwoływał się do uczuć najprostszych, najważniejszych wzruszeń przynależnych człowiekowi "od zawsze", nie podlegających więc prawom subiektywnego spojrzenia, czy osądu. Uczuciom, którym tak często towarzyszy dramat rozstania, poczucie niespełnienia, czy zwykły upływ nieubłaganego czasu. Dla poety zrozumienie bólu, czy cierpienia nie jest jednak powodem do rozpaczy, staje się raczej kluczem do sensu ludzkiej egzystencji, będącej zamysłem Boga. Ksiądz Jan Twardowski był laureatem wielu prestiżowych nagród literackich. W 1980 roku uhonorowano Twardowskiego nagrodą PEN Clubu im. Roberta Gravesa za całokształt twórczości, w 1996 roku Orderem Uśmiechu, w 2000 roku nagrodą IKAR - za m.in.: "wyjątkową we wspłczesnej literaturze, pełną głęboko humanistycznych treści poezję, przemawiającą do każdego i za fenomen popularności szczególnie wśród młodzieży". Rok później otrzymał nagrodę TOTUS, która zwana jest również "katolickim Noblem". Za swoje osiągnięcia literackie Ksiądz Jan Twardowski w dniu 22 kwietnia 1999 roku, otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  
Niniejsza uchwała jest realizacją ustawowego wymogu nałożonego na organ prowadzący szkołę.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 083
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji