UCHWAŁA NR 188/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy – Miasto Płock pod automaty telefoniczne


UCHWAŁA NR 188/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy – Miasto Płock pod automaty telefoniczne

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004r.  Nr 102, poz.1055Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21,poz. 113 i Nr 117, poz.679 oraz  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651, ,Nr 106,poz.675, Nr  143, poz. 963, Nr155,poz.1043,Nr 197, poz.1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011r. Nr 64,poz. 341,Nr 106 , poz. 622 i Nr 115, poz. 673)  Rada Miasta Płocka uchwala  co następuje;

§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni  14 m2  zlokalizowanych jako część działek nr nr  635/22 przy ul. Chopina  (obr.7), 184 przy ul. Kochanowskiego (obr.7), 428/2 przy ul. Mickiewicza (obr.7), 1156/3 przy  ul. Wyszogrodzkiej (obr.1), 959/2 przy ul. Krótkiej  (obr.8)    i 10/6 przy ul. Przemysłowej (obr.5) dla  Telekomunikacji Polskiej  S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18  z przeznaczeniem pod automaty  telefoniczne na okres 3 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta  Gapińska

    
U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E
 
 Pismem Nr TOTSD/TOTSRLU/607/11 z dnia 2011.06.03.  Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna Pion Technicznej Obsługi Klienta  Departament Ewidencji i  Rozwoju Sieci  w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 63 wystąpiła  z prośbą  o przedłużenie umowy dzierżawy pod 7 automatów telefonicznych  zlokalizowanych  na działkach nr nr  635/22 przy ul. Chopina, 184 przy ul. Kochanowskiego, 428/2 przy ul. Mickiewicza , 1156/3  przy ul. Wyszogrodzkiej, 959/2 przy ul. Krótkiej  i 10/6 przy ul. Przemysłowej    w Płocku.
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okres 120 m-cy .
            Kompetencje w zakresie wyrażenia  zgody na wydzierżawienie należą do Rady Miasta Płocka.  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 451
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji