Uchwała Nr 927/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok oraz prefinansowania inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odc. I i II.

Uchwała Nr 927/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok oraz prefinansowania inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odc. I i II.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128), art. 12 pkt. 8 lit. c, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1, ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), art. art. 39 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 pkt. 2, art. 184 ust. 1 pkt. 4 a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319) oraz Uchwały 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok oraz o utracie mocy Uchwały Nr 372/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku oraz Uchwały Nr 913/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2001 roku, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

W Uchwale Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok oraz prefinansowania inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odc. I i II dokonać następujących zmian :
§ 3 pkt. 1 i pkt. 3 otrzymują nowe brzmienie:
1. Zaciągnąć pożyczkę ze środków budżetu państwa na prefinansowanie inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odc. I i II w kwocie 91.322.002,50 zł., w tym:
w 2006 roku  kwotę 78.749.772,40 zł.
w 2007 roku kwotę 12.572.230,10 zł. 
3. Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do zaciągania  pożyczki, o której mowa w pkt. 1 oraz do ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy pożyczki zgodnego z wymaganiami Pożyczkodawcy.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 659/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E

 
W celu zapewnienia realizacji płatności dotyczących inwestycji pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II.” konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie ww. zadania.
Zgodnie z założeniami zgodnymi z harmonogramem realizacji inwestycji kwota pożyczki na prefinansowanie ujęta w budżecie miasta Płocka na 2006 rok wynosi 78.749.772,40 zł.
W związku z powyższym należy dokonać zmiany Uchwały Nr 659/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w części dotyczącej wysokości prefinansowania przewidzianego do realizacji w latach 2006 – 2007.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 865
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji