UCHWAŁA NR 473/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

UCHWAŁA NR 473/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 17, art. 91, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; Nr 153, poz.1271; Dz. U. z 2003 r.: Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2007 r.: Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.  z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568  i Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U.  z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458), w związku z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r.: Nr 140, poz. 984), oraz Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz zgodnie z art. 37 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w związku z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami: Dz. U. Nr 171, poz. 1056; Nr 216, poz. 1367; Nr 220, poz. 1431; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.: Nr 6, poz. 33) oraz Uchwałą Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza na rok 2009 realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:
1) opracowanie wniosku aplikacyjnego,
2) złożenie wniosku o przyznanie środków,
3) zrealizowanie projektu systemowego.
-2-
§ 2.
1. Kwota przeznaczona na realizację projektu systemowego w 2009 roku ustalona została w wysokości:
1) W ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.106.389 zł (słownie: jeden milion sto sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) w tym 116.172 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote) tytułem wkładu własnego,
2) W ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 884.069 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych) w tym 92.828 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych) tytułem wkładu własnego.
2. Łączna kwota na realizację w 2009 roku projektu systemowego wynosi 1.990.458 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) w tym 209.000 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych) tytułem wkładu własnego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE

Instytucja Pośrednicząca POKL, której rolę dla komponentu regionalnego pełni Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonała podziału środków pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Podziału środków dokonano na podstawie algorytmu, zaproponowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego                   w dokumencie „Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach POKL 2007-2013” w oparciu o dane przygotowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007. Zgodnie z przedmiotową metodologią, w 2009 roku na realizację projektu systemowego przez MOPS w Płocku w ramach Poddziałania 7.1.1 przewidziano kwotę w wysokości 1.106.389 zł, z czego 89,5% wartości projektu pochodzić będzie z dofinansowania w ramach dotacji rozwojowej, natomiast pozostałe 10,5% miasto zobowiązane jest zapewnić ze środków własnych (wkład własny) oraz z Poddziałania 7.1.2 przewidziano kwotę w wysokości  884.069zł z czego 89,5% wartości projektu pochodzić będzie z dofinansowania w ramach dotacji rozwojowej, natomiast pozostałe 10,5% miasto zobowiązane jest zapewnić ze środków własnych (wkład własny).
Zgodnie z dokumentacją konkursową w miastach na prawach powiatu beneficjenci projektu - Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, realizujące działania zarówno gminy jak i powiatu, składają jeden wniosek o dofinansowanie projektu  którego wartość stanowi sumę środków przewidzianych dla miasta w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2.
MOPS  w Płocku zgodnie z ogłoszonym naborem  zamierza złożyć wniosek na przyznaną dla Miasta Płocka kwotę dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2. Projekt zgodnie z wytycznymi będzie miał na celu aktywizację osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Narzędziem realizacji projektu systemowego przez MOPS w Płocku będzie kontrakt socjalny, Indywidualny Program Usamodzielniania oraz Program Aktywności Lokalnej. Kontrakty socjalne będą zawierane przez pracowników socjalnych MOPS. W ramach w/w narzędzi osoby uczestniczące w projekcie systemowym otrzymają wsparcie  mające doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz  do ich integracji ze społeczeństwem poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, zawodowej: m. in. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji, skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, skierowanie                         i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, turnusy rehabilitacyjne, programy terapeutyczne w zakładzie opieki zdrowotnej, organizowanie i finansowanie uczestnictwa               w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach oraz inne rodzaje wsparcia wymienione                   w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
W celu realizacji projektu systemowego nie przewiduje się zaangażowania                 i przekazania z budżetu Miasta Płocka żadnych dodatkowych środków finansowych                      ani zaciągania dodatkowych zobowiązań. Wkładem własnym w wysokości 10,5% kwoty dofinansowania będą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego                   zasiłki celowe bądź świadczenia pieniężne i niepieniężne na usamodzielnianie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez              te osoby wypłacane uczestnikom projektu. Obecnie trwają prace przygotowawcze                         do złożenia wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Termin złożenia wniosku  –                                                      
luty 2009 r. Realizacja projektu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa będzie trwała do 31 grudnia 2009 r. Wniosek zostanie złożony w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
Wydatki projektu będą kwalifikowane w podziale na następujące paragrafy:
Numer i nazwa działu 852 - Pomoc Społeczna
Numer i nazwa Rozdziału 85201 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Wkład własny §311 - 92.828,00 PLN
Numer i nazwa Rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wkład własny §311 – 116.172,00 PLN
Numer i nazwa Rozdziału 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej
§401 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 337.120,33 PLN
§411 Składki na ubezpieczenia społeczne - 55.385,12 PLN
§412 Składki na Fundusz Pracy – 8.709,45 PLN
§417 Wynagrodzenia bezosobowe - 18.368,22 PLN
§421 Zakup materiałów i wyposażenia – 98.769,16 PLN
§430 Zakup usług pozostałych – 1.227.104,20 PLN
§437 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.480,00 PLN
§474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 705,00 PLN
§475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 12.000,00 PLN
§606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.816,52 PLN

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 08:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 135
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji