UCHWAŁA NR 198/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Panu Mironowi Wójcikowi.

UCHWAŁA NR 198/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Mironowi Wójcikowi.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006, z 2011 r. Nr 10, poz. 388) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Panu Mironowi Wójcikowi za działalność społeczną na rzecz ludzi chorych i potrzebujących pomocy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


         Przewodnicząca
               Rady Miasta Płocka

         
                Elżbieta Gapińska

 

 

 


Uzasadnienie

Pan Miron Wójcik urodził się 11 lutego 1931 roku w Kosinie. Przez 33 lata pełnił  zawodową służbę wojskową, przez 8 lat w Wojskowym Korpusie Górniczym w Bytomiu jako dowódca plutonu. Po likwidacji Wojskowego Korpusu Górniczego w roku 1960 zostaje służbowo przeniesiony do jednostki wojskowej w Płocku pełniąc obowiązki kierownika kancelarii. W 1962 r. zostaje skierowany do Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie na kurs oficerski kończąc go w 1963 r. i powraca do garnizonu Płock.
Przez 23 lata w instytucji pełni kierownicze stanowiska. Po zwolnieniu ze służby wojskowej, jako niezdatny do wojska w 1986 r., zostaje żołnierzem w stanie spoczynku i emerytem wojskowym. W tym samym roku zasila szeregi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W 1987 r. zostaje wybrany Prezesem Koła Nr 2 i pełni obowiązki do 1999 roku. Następnie zostaje wybrany do Zarządu Rejonowego w Płocku pełniąc funkcję Wiceprezesa i członka tego Zarządu.
Równolegle w 1987 r. zatrudniony zostaje w Cukrowni Borowiczki na stanowisku specjalisty ds. obronnych i obrony cywilnej, pracując tam do 1998 r.
Członek Zarządu odpowiedzialny za kontakty z organizacjami pożytku publicznego. Od początku istnienia Związku pracował społecznie, poświęcając się różnorodnym pracom społecznym. Organizował i prowadził wiele spotkań z młodzieżą szkolną.
Człowiek o wybitnych zdolnościach organizacyjnych. Wychował 2 córki, starsza jest pedagogiem szkolnym w Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego, młodsza pracowała w Urzędzie Miasta Płocka na stanowisku Naczelnika Wydziału Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej. Została zamordowana przez męża w 2000 r.
Za wyniki w służbie i pracy uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Za działalność społeczną Związku wyróżniony został Honorową Odznaką Za Zasługi dla Związku.
 Kapituła na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2011 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Mironowi Wójcikowi.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 476
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji