UCHWAŁA NR 300/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

UCHWAŁA NR 300/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847)

RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje :

§  1

W Uchwale Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zmienionej Uchwałą Nr 330/XVIII/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku, zmienionej Uchwałą Nr  843/XLIX/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku
Załącznik Nr 1 (Deklaracja/korekta deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 200...) otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§  2

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§  3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka .

§  4

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga  
 

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem nowego zwolnienia z podatku od nieruchomości w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 220/XVI/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku zaistniała konieczność zmiany formularza, zawierającego dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, stanowiącego dochód budżetu Gminy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 lutego 2008, godzina 08:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 448
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji