UCHWAŁA NR 225/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej nr 430/6 położonej w Płocku przy ul. Okrzei na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik”

UCHWAŁA NR 225/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej nr 430/6 położonej w Płocku przy ul. Okrzei na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 2 punkt 1, art. 67 ust.1 i 3 i art. 68 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007 roku Nr 69 poz. 468 i nr 173 poz. 1218) w związku z § 3 Uchwały Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§1
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ustalonej ceny z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 430/6 położonej w Płocku przy ul. Okrzei, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Komunalnik” - właściciela nieruchomości przyległej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.


§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Komunalnik” jest właścicielem działki oznaczonej w ewidencji nr 431/2 położonej w Płocku przy ul. Okrzei.
Działka ta zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w którym jednocześnie mieści się siedziba Spółdzielni.
Przy wznoszeniu budynku na działce nr 431/2 bez winy Spółdzielni doszło do przekroczenia granic działki, w ten sposób iż część budynku mieszkalnego wzniesiona została na działce 430/6 będącej własnością Gminy Płock.
Powyższy stan faktyczny wyczerpuje znamiona art. 231 § 1 kc i stwarza po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” roszczenie w stosunku do Gminy Płock o zbycie nieruchomości 430/6 na rzecz Spółdzielni w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 37 ust. 3 pkt 1.
Jednocześnie ponieważ nieruchomość służy celom mieszkaniowym, to zgodnie
z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami zbywający, po podjęciu przez Radę Miasta stosownej uchwały może udzielić nabywcy bonifikatę od ceny sprzedaży.
Bonifikata ma charakter indywidualny.
Ponieważ zgodnie z uchwałą nr 498/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25.05.2004r. bonifikata przysługuje dla spółdzielni mieszkaniowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z regulacją prawa własności lokali wynosi 99%, słusznym byłoby także zachowanie takiej bonifikaty w tym przypadku ponieważ nabycie następuje także w celu wyodrębnienia własności lokali.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 07:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 146
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji