Uchwała Nr 812/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Batalionów Chłopskich w Płocku.

Uchwała Nr 812/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy  Batalionów Chłopskich w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz 1203)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782,Dz.U. z 2005r.,Nr 130 poz.1087) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o pow. 11922 m2 zlokalizowanej jako część działek  nr 239/9 i nr 239/8   przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku z przeznaczeniem pod parking samochodowy na okres od 01.12.2005r. do 30.11.2006r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości gruntowej o pow. 11922 m 2  zlokalizowanej jako część działek   nr 239/8 i nr 239/9  przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku z przeznaczeniem pod parking samochodowy wystąpił dotychczasowy dzierżawca. 
Poprzednia umowa dzierżawy  obejmowała okres od 01.12.2002r. do 30.11.2005r.  to jest łącznie 36 miesięcy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres  1 roku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października  2004r. §6 ust.1b w sprawie zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat Prezydent samodzielnie decyduje w sprawach wydzierżawienia nieruchomości  na cele produkcyjno-składowe i pod parkingi na okres do 10 lat grunty o pow. do 5000 m2.
Ponieważ powierzchnia  dzierżawy przekracza  5000 m2, decyzja o zawarciu kolejnej umowy dzierżawy należy do kompetencji Rady Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 10:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 518
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji