UCHWAŁA NR 717/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

UCHWAŁA NR 717/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220  ze zm. Dz. U. z 2002r.  Nr 62, poz. 558 ze zm. Dz. U. z 2002r.  Nr 113, poz. 984 ze zm. Dz. U. z 2002r.  Nr 153, poz. 1271 ze zm. Dz. U. z 2002r.  Nr 214, poz. 1806 ze zm. Dz. U. z  2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm. Dz. U. z 2003r.  Nr 162, poz. 1568 ze zm. Dz. U.  z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ze zm. Dz. U. z 2004r.  Nr 116, poz. 1203 ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806 ze zm. Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 ze zm. Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457 ze zm. Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 ze zm. Dz. U.  z 2007r. Nr 173, poz. 1218 ze zm.  Dz. U.  z 2008r. Nr 180, poz. 1111 ze zm. Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 ze zm. Dz. U.  z 2009r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.  Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 ze zm.), art. 98a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2004r. Nr 281, poz. 2782 ze zm. Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087 ze zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 ze zm. Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 ze zm. Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz. 708 ze zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601 ze zm. Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1600 ze zm. Dz. U.  z 2007r.  Nr 173, poz. 1218 ze zm. Dz. U. z 2008r. Nr 220, poz. 1412 ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100 ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 42, poz. 335 ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 42, poz. 340  ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 98, poz. 817 ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 161, poz. 1279 ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 161, poz. 1281  ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 206, poz. 1590 ze zm. Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146 ze zm. Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§1
Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej  podziału w wysokości 10% różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość po i przed podziałem.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Traci moc uchwała nr 760/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 r.  w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacecnkiej.

§4
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


Stosownie do przepisu art. 98a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Prezydent Miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość.
Stawkę procentową opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały w wysokości nie  większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Wartość przed podziałem nieruchomości i po jej podziale określają rzeczoznawcy majątkowi według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna.
Wdrożenie uchwały Nr 760/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005  roku ustalającej stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w wysokości:
20% różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość po i przed podziałem, jeżeli    w wyniku jej podziału następuje wydzielenie działek gruntu przeznaczonych pod budowę nowych dróg gminnych obsługujących działki powstałe w wyniku podziału
10% różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość po i przed podziałem dla pozostałych nieruchomości,
wywołało  problemy związane z zasadnym zastosowaniem stawki procentowej w  wysokości 20% bądź 10%  oraz prawidłową analizę czy daną nieruchomość możemy zaliczyć do “pozostałych” i zastosować stawkę procentową w wysokości 10% czy stawkę 20% w przypadku wydzielenia działek gruntu pod drogi gminne obsługujące działki powstałe w wyniku podziału oraz niezadowolenie społeczne.
Właściciele nieruchomości ponoszą inne ciężary związane z ich rozwojem   w procesie inwestycyjnym (rozwojem miasta) m.in. takie jak opłata planistyczna, opłata infrastrukturalna adiacencka, opłata związna z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej.
Z tych względów Rada Miasta Płocka postanowiła wprowadzić jedną stawkę procentową opłaty adiacenckiej związanej z geodezyjnym podziałem nieruchomości aby nie naruszać zasady równości obywateli.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 28 maja 2010, godzina 09:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 734
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji