Uchwała Nr 834/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Płock.

Uchwała Nr 834/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Płock.

Na podstawie art. 14 ust. 5  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczną opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Płock:
1) opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 50,- zł;
2) opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości równej dziennym kosztom produktów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków w przeliczeniu na każde dziecko, pomnożonej przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, w których przedszkole jest otwarte, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.
2. Różnice między opłatami ustalonymi uchwałą, a faktycznymi kosztami pobytu dziecka w przedszkolu pokrywa budżet miasta Płocka.
3.  Opłaty wnosi się z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.

§ 2

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
2. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty stałej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opłata stała podlega odpowiednio proporcjonalnym odpisom w przypadkach długotrwałej, ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, obejmującej co najmniej dwa tygodnie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 76/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w miejskich przedszkolach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Miesięczna opłata stała za usługi świadczone przez miejskie przedszkola zaproponowana w projekcie uchwały jest niższa od dotychczas obowiązującej o 35,-zł (została obniżona z 85zł do 50zł.).
Miesięczna opłata za przedszkole składać się będzie z 2 części:
I. Opłata stała  - 50,-zł (za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej):
W przypadku dzieci zapisanych na podstawę programową, rodzice nie ponoszą kosztów opłaty stałej (dotyczy dzieci sześcioletnich nie korzystających z wyżywienia z czasem pobytu nie przekraczającym 5 godzin.) Dzieci te będą mogły korzystać z posiłku  np. obiadu, ponosząc koszty surowców zużytych do jego przygotowania. Przyjmuje się, że koszty surowców zużywanych do obiadu stanowią ½ dziennej stawki żywieniowej.
II. Opłata za żywienie (dzienna stawka żywieniowa razy ilość dni żywieniowych w danym miesiącu):
W dotychczasowej praktyce przeciętny koszt surowców zużywanych do przygotowania posiłków wynosił 4,- zł dziennie:
3 posiłki  -  4,00 zł.
1 posiłek, obiad  – 2,00 zł.

III Łączna opłata za przedszkole po przyjęciu uchwały wyniesie:
1. Od dzieci sześcioletnich, spełniających obowiązek szkolny, nie korzystających z wyżywienia z czasem pobytu w przedszkolu nie przekraczającym 5 godzin nie pobiera się żadnej opłaty.
2. Od dzieci sześcioletnich, spełniających obowiązek szkolny, korzystających z wyżywienia z czasem pobytu w przedszkolu nie przekraczającym 5 godzin pobiera się opłatę w wysokości kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków w wysokości około 21 x 2,-zł = 42,-zł (w zależności od liczby dni pracy przedszkola w miesiącu).
3. Od dzieci korzystających z pełnego wyżywienia z czasem pobytu przekraczającym 5 godzin pobiera się opłatę w wysokości: 50,- zł + 21 x 4zł = 134,- zł.
Opłaty określone wyżej nie zawierają kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych, rytmiki  i innych zajęć organizowanych w przedszkolach za zgodą lub na życzenie rodziców. Zajęcia te opłacane są przez rodziców odrębnie, zwykle około 20zł miesięcznie za jeden rodzaj zajęć. Pomieszczenia do dodatkowych zajęć udostępniane są nieodpłatnie.
W przypadku nieobecności dziecka, niezależnie od okresu i przyczyny nieobecności, odpisywane będą (przy opłatach za następny miesiąc) nadpłacone opłaty za żywienie. Kwoty odpisu równe będą iloczynowi liczby dni nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu pomniejszonej o liczbę okresów nieobecności (wyłączenie pierwszego dnia nieobecności) i dziennej stawki żywieniowej.
Opłata stała odpisywana będzie wyłącznie w przypadkach nieobecności usprawiedliwionej np. z powodu choroby, ferii letnich i zimowych oraz innych ważnych okoliczności rodzinnych (o tym czy nieobecność należy uznać za usprawiedliwioną rozstrzygał będzie dyrektor przedszkola), trwającej dwa tygodnie lub dłużej.

Łączne roczne koszty wdrożenia obniżki opłat wyniosą około 927.500 zł = 35zł x 10m-cy x 2650dzieci, o taką kwotę zmniejszą się dochody miasta Płocka w roku 2006. Wdrożenie obniżki nie ma wpływu na wydatki przedszkoli, które jako jednostki budżetowe otrzymują środki na utrzymanie z budżetu miasta niezależnie od dochodów.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 206
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji