U C H W A Ł A Nr 125/X/03Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 658/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock
UCHWAŁA Nr 125/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr 658/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września
2000r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych składników
wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Płock


Działając na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357; z 1998r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.1118 oraz 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323; z 2001r. Nr 111,poz.1194, Nr 128, poz.1404, Nr 144, poz.1615, Nr 154, poz. 1794 i 1795; z 2002r. Nr 4, poz.32, Nr 113, poz.984, Nr 240, poz.2052) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 214, poz. 1806, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, poz. 153,poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806) oraz §§ 1-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074 ; z 2001r. Nr 52, poz. 544; z 2002r. Nr 160, poz.1323; z 2003r. Nr 34, poz.286) uchwala się, co następuje:


§ 1

W uchwale Rady Miasta Płocka Nr 658/XXXI/00 z dnia 19 września 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock dokonać następujących zmian:
1. w dziale III Dodatek motywacyjny w § 3 ust.2 pkt.4 dodaje się ppkt. f o treści:
„ praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadpodstawowej w
celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości lub komisji egzaminacyjnej powołanej w
szkole zasadniczej i szkole średniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki
zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego”
2. załącznik Nr 2 (Dodatki za warunki pracy) do regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock w rubryce „b” - Rodzaj i okoliczności świadczenia pracy przez nauczyciela otrzymują brzmienie:
1) w punkcie 11:
„zajęcia dydaktyczne w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z
wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, zajęcia dydaktyczne w
szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego
-2-

języka obcego w klasach dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w
języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka
obcego”.
2) w punkcie 19 :
„ prowadzenie zajęć, których rodzaj i okoliczności zostały określone w poz.3-15 tabeli
dodatków za trudne warunki pracy z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z
powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz.162), uzasadnia
konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z
dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności
organizmu z przyczyn, o których mowa w § 26 pkt 1 lit. A-i rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002r. w sprawie orzekania o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 66, poz.604)”
3) w punkcie 21:
„ prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół (klas) specjalnych w klasie lub grupie
wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w którym znajduje się co
najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a w
przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko
upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że
zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania
obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze- według
odrębnego programu wychowawczego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof RoliradMetryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 218
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji