UCHWAŁA NR 451/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock

UCHWAŁA NR 451/XXVII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr  217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.)  i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz.13,  Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wynajmuje się ponownie ten sam lokal lub inny lokal jako lokal socjalny, o ile osoby te nadal pozostają w niedostatku i nie zalegają z opłatami za jego użytkowanie oraz utrzymują go w dobrym stanie technicznym”

2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Lokale wynajmuje się uwzględniając ilość osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, przy czym w chwili zawierania umowy powierzchnia mieszkalna lokalu wynajmowanego:

1) na czas nieoznaczony nie może przekraczać:
a) 20 m² w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 25 m² w gospodarstwie dwuosobowym,
c) 30 m² w gospodarstwie trzyosobowym,
d) 35 m² w gospodarstwie czteroosobowym,
e) 40 m² w gospodarstwie pięcioosobowym,
2) jako lokal socjalny:
a) 15 m² w gospodarstwie jedno lub dwuosobowym,
b) 20 m² w gospodarstwie trzyosobowym,
c) 30 m² w gospodarstwie czteroosobowym,
d) 35 m² w gospodarstwie pięcioosobowym,”

3. w § 5 po ust. 1 dopisuje się ust. 1a w brzmieniu:
„zasad określonych w ust. 1 nie stosuje się do wynajęcia lokali zamiennych oraz lokali wynajmowanych w związku z orzeczoną eksmisją.”

4. § 6 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„lokalu powstałego w wyniku podzielenia, połączenia lokali albo powiększenia lokalu w wyniku jego przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy, o ile roboty budowlane z tym związane zostały wykonane za pisemną zgodą wynajmującego na warunkach w niej określonych i zgodnie z przepisami prawa budowlanego,”

5. w § 12 ust. 2 dopisuje się pkt 3:
„gdy przedmiotem najmu ma być lokal wynajmowany na podstawie § 4 ust. 5”

6. w § 18 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„Dla wnioskodawców, którzy do dnia 31 sierpnia 2012 roku nie zostali poinformowani o konieczności dokonania aktualizacji, termin na jej dokonanie ulega przedłużeniu i wynosi 3 miesiące, licząc od dnia otrzymania pisemnej informacji.”
               
7. w Regulaminie przyznawania punktów decydujących o kolejności umieszczenia na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock, kolumna 2 wiersz 5 otrzymuje brzmienie:
„Za każdy pełny rok oczekiwania:
a) od 1 do 3 lat
b) od 4 do 6 lat
c) za 7 i więcej lat.”
                                                                  
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                                            Przewodniczący
                                                                          Rady Miasta Płocka


                                                                           Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 września 2012, godzina 10:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 036
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji