UCHWAŁA NR 503/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

UCHWAŁA NR  503/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Nr 162, poz. 1568; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227 poz. 1658) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
W statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 136/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie nadania statutu Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki zmienionym Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 860/XLIX/05 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora”,
2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Ośrodku oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Zastępcę Dyrektora oraz pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor”,
3) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Ośrodka upoważniony jest Dyrektor”.
4) w § 11 punkt 1 ppkt d i e otrzymuje brzmienie:
„d. wypożyczać technikę sceniczną, sprzęt audio – wizualny, rekwizyty i stroje”,
„e. wynajmować i dzierżawić obiekty i pomieszczenia będące w administracji POKiS”,
5) w § 11 w pkt 1 dodaje się ppkt m o następującym brzmieniu:
„m. wynajmować pokoje gościnne w amfiteatrze nad Wisłą”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
 
            
UZASADNIENIE

Zmiany w statucie zostały wprowadzone na wniosek dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. W związku z rozszerzeniem zakresu działania tej instytucji, koniecznym jest uaktualnienie statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki i wprowadzenie zmian pozwalających Ośrodkowi na dodatkową działalność np.: wynajmowanie pokoi gościnnych w amfiteatrze, wynajmowanie i dzierżawienie obiektów będących w administracji Ośrodka  czy wypożyczanie sprzętu, rekwizytów i strojów.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 14:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 536
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji