UCHWAŁA NR 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.


UCHWAŁA NR 216/XV/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2011 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113 ) oraz art. 40 ust.3,8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz.U.z 2007r. Nr19, poz.115, ze zmianą: Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101 , Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018 Nr 225 poz. 1466, Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§1
W załączniku do uchwały Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, zmienia się stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej  (za 1m² x 1 dzień) na miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych (koperty), w ten sposób że:

- skreśla się stawkę: „0,075” dla dróg powiatowych i zastępuje stawką: „0,07”,
- skreśla się stawkę: „0,075” dla dróg gminnych i wewnętrznych i zastępuje stawką: „0,07”.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 4
Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz doręczeniu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

Uzasadnienie

 Dotychczasowa stawka ustalona w wysokości 7,5 grosza z punktu widzenia polskiego systemu monetarnego jest niedopuszczalna. Jeden grosz jako najniższa jednostka pieniężna nie może podlegać dalszym podziałom.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 30 września 2011, godzina 10:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 016
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji