Uchwała Nr 731/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.

Uchwała Nr 731/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,    Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i  Nr 154, poz. 1860, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka określone w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka", stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Tracą moc:
1.uchwała Nr 815/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 r.  w sprawie ustalenia zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, zmieniona uchwałami: Nr 724/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 r. i Nr 784/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 r,
2.uchwała Nr 1050/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

§ 4

Uchwała polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z wyłączeniem § 6 i  § 18 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka w zakresie zbiórki odpadów z podziałem na frakcje suchą i mokrą,  które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia  2006 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań własnych gmin.  Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zm.).
 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustaliła  zadania obciążające gminę oraz sprecyzowała przysługujące gminie kompetencje. Przyjęła ona model obciążający obowiązkiem usuwania odpadów komunalnych ich wytwórców, którymi są najczęściej właściciele nieruchomości, gmina natomiast ma obowiązek stworzenia warunków do zgodnego z prawem i bezpiecznego pod względem sanitarnym i ekologicznym ich usuwania. Gmina zobowiązana jest także do dbania o czystość i porządek na swoich terenach i w związku z tym jest wyposażona w odpowiednie uprawnienia kontrolno - nadzorcze.
 Realizując obowiązek ustawowy, Rada Miasta Płocka uchwałą nr 815/LIII/97 z dnia 22 lutego 1997 r. ustaliła szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku, stanowiącym załącznik nr 1 do tej uchwały oraz uchwałą nr 1050/LI/02 z dnia 26 marca 2002 r. określiła obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
 Obowiązująca od 1 stycznia 1997 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została w istotny sposób znowelizowana przez art. 53 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy: Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.) Na podstawie znowelizowanych przepisów Rada Miasta Płocka przyjęła uchwałą nr 486/XXVI/04 z dnia 25.05.2004 r. „Program Ochrony Środowiska dla miasta Płocka” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Płocka”, który określił politykę gminy w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi. Plan zakłada pozyskiwanie jak największej ilości odpadów użytecznych poprzez wprowadzenie zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” oraz ich  segregowania z podziałem na frakcję mokrą i frakcję suchą. Biorąc powyższe pod uwagę, koniecznym stało się dostosowanie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta do znowelizowanych przepisów i określenie ich w jednym dokumencie oraz dostosowanie wymogów Regulaminu do „Planu Gospodarki Odpadami”.  
 Ustawa, wyposażając gminę w kompetencje służące zrealizowaniu jej postanowień, dała gminie także kompetencje prawotwórcze – do wprowadzania przepisów prawa miejscowego (art. 4 ustawy, o utrzymaniu czystości i porządku), ustalających szczegółowe zasady wykonywania zadań własnych oraz precyzujących treści określonych obowiązków innych podmiotów.
Realizacją ustawowego obowiązku jest uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, określonych w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku" (załącznik do uchwały).
 Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości i inne osoby wymienione w § 3 Regulaminu.

 

 

Przepisy Regulaminu określają:
- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości oraz na
  terenach służących do użytku publicznego, w tym między innymi prowadzenie selektywnej
  zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą,
- rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
- częstotliwość i sposób pozbywania się tych odpadów,
- wymagania w zakresie usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości,
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
- zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
  rolniczej.

Projekt Regulaminu był konsultowany ze Strażą Miejską oraz opublikowany i przekazany do publicznej wiadomości mieszkańców miasta Płocka poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka, a zgłoszone uwagi i propozycje zostały szczegółowo przeanalizowane i uwzględnione w projekcie. Ponadto Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 089
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji