UCHWAŁA NR 844/LIX/10 z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 809/21 mieszczącego się przy ul. Jakubowskiego/Gradowskiego.

UCHWAŁA  Nr 844/LIX/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 809/21 mieszczącego się przy ul. Jakubowskiego/Gradowskiego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675),  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Wyrazić  zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garażu nr ewid. 809/21 o pow. 18,00 m2, zlokalizowanego przy ul.  Jakubowskiego/Gradowskiego (działka nr 1337), Pani Katarzynie Lorens, zamieszkałej w Płocku, ul. Kolegialna 30 m 32, na okres 3 lat, począwszy od 25.11.2010 r.

§ 2
Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem garażu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE
 Pani Katarzyna Lorens pismem z dn. 07.10.2010 r.  zwróciła się z wnioskiem o wynajęcie na dalszy okres, w trybie bezprzetargowym, garażu zlokalizowanego przy ul. Jakubowskiego / Gradowskiego o nr ewid.  809/21 położonego na działce nr 1337.
 Przedmiotowy garaż wynajęty został przez Panią Katarzynę Lorens w 2004 r. Umowa najmu zawarta została w wyniku wygranego przetargu na wynajem garażu. Następnie Zarządzeniem Nr 1056/07 z dn. 26.09.2007 r.  Prezydent Miasta Płocka wyraził wnioskodawczyni zgodę na dalsze, bezprzetargowe użytkowanie garażu. Umowa najmu na podstawie w/w zarządzenia zawarta została w dn. 25.11.2007 r. i obowiązuje do dn. 24.11.2010 r.  Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy najmu, Pani Katarzyna Lorens  zwróciła się z wnioskiem o umożliwienie jej dalszego korzystania z garażu w trybie bezprzetargowym.
 Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawczyni jest ona aktualnie Kierownikiem Policyjnej Izby Dziecka. Na co dzień pracuje z nieletnimi sprawcami czynów karalnych, którzy niejednokrotnie zamieszkują w bliskim jej sąsiedztwie. Wykonując obowiązki służbowe – jako kierownik placówki – często podejmuje trudne do zaakceptowania przez wychowanków Izby decyzje związane m.in. z izolacją ich od grupy czy stosowaniem kar regulaminowych. Ponadto jako negocjator policyjny Pani Lorens musi być w pełni dyspozycyjna, w związku z czym o różnych porach dnia i roku korzysta z własnego środka transportu. Garażowanie samochodu, szczególnie w okresie zimowym, maksymalnie umożliwiłoby jej właściwe wywiązywanie się z nałożonych zadań, kiedy mobilność, a głównie czas dojazdu są decydujące oraz uchroniłoby auto przed ewentualnymi uszkodzeniami. Wniosek o dalszy najem garażu Pani Katarzyny Lorens został pozytywnie zaopiniowany przez Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji, który potwierdził potrzebę posiadania garażu przez wnioskodawczynię.
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, zmienionym ustawą z dn. 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw  do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; uchwała Rady Miasta jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta.    
 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 12 listopada 2010, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 993
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji