UCHWAŁA NR 990/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006.

UCHWAŁA NR 990/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w   sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na  nie   środków   Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych  na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128) i art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) i art. 35a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997r., zmiany Dz.U. z 1997r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz.U. z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, Dz.U. z 2005r. Nr 44, poz. 442, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz.1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398) -  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przemieszczeń  środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pomiędzy poszczególnymi zadaniami poprzez zmianę załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 z dnia 30 maja 2006r.

2. Aktualny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28  marca 2006r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 25 lipca 2006r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie


Na podstawie postanowień art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. ze zm.) rada powiatu w drodze uchwały dokonuje określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej, na realizację których przeznacza środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązujące zapisy cyt. ustawy umożliwiają samorządom terytorialnym, w tym Radzie Miasta Płocka planowanie wydatków z zakresu realizacji w/w zadań zgodnie z lokalnymi potrzebami.
W roku bieżącym utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinansowaniem likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych /zainteresowanie to dotyczy wniosków składanych przez dorosłe osoby niepełnosprawne/.
Jednocześnie nadal brak jest zainteresowania formą pomocy z zakresu rehabilitacji zawodowej, a mianowicie udzielaniem pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez   osoby   niepełnosprawne.   Mimo   wydanych   w  b.r. 19 wniosków w tym zakresie, do   Ośrodka   nie wpłynął żaden wypełniony wniosek. Dlatego też przewidzianą pierwotnie na ten cel kwotę 150.000zł proponujemy zmniejszyć do 75.000zł, a pozostałe 75.000zł przeznaczyć na rehabilitację społeczną.
Z   przeprowadzonych   i   rozliczonych   do  chwili obecnej imprez organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych pozostało niewykorzystanych 25.410zł i te środki również proponujemy przeznaczyć na rehabilitację społeczną.
Łączna kwota przewidziana do przesunięcia: 100.410zł, z czego 30.000zł proponujemy przeznaczyć na dofinansowanie uczestnictwa dorosłych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym skorzystania z aktywnej formy rehabilitacji,  pozostałe 70.410zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych   również   dla dorosłych osób niepełnosprawnych, w celu umożliwienia lub   ułatwienia   funkcjonowania   osób  niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania lub w środowisku lokalnym.

Uczestnictwo   osoby   niepełnosprawnej   w   turnusie   przyczynia  się z pewnością do poprawy jej sprawności, rozwija umiejętności społeczne oraz pozwala na realizację  i rozwijanie zainteresowań, natomiast likwidacja barier architektonicznych pozwala osobie niepełnosprawnej uniezależnić się częściowo lub całkowicie od innych osób, daje poczucie satysfakcji z samodzielnego funkcjonowania i możliwości wypełniania różnych ról społecznych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 265
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji