UCHWAŁA NR 479/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

UCHWAŁA NR 479/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku


w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005r. nr 172 poz.1441, nr 175 poz. 1457; z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1377; z 2007r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218; z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz.142 i 146, nr 40 poz.230, nr 106 poz. 675; z 2011r. nr 21 poz.113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 149 poz. 887, nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 235 zmiany: nr 131 poz. 764, nr 171 poz. 1016); Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi  opiekunami, prowadzącymi działalność lub sprawującymi opiekę na terenie Gminy - Miasto Płock, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 


Załącznik do Uchwały Nr 479/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku


w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.


Plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

§ 1


Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Płocka sprawuje Prezydent Miasta Płocka.


§ 2


Celem nadzoru jest:
1) zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo i opiekę,
2) tworzenie warunków do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających rozwój dzieci,
3) doskonalenie form pracy.


§ 3


1. Nadzór jest realizowany w trybie działań planowych lub doraźnych.
2. Czynności nadzorcze planowe odbywają się 1 raz w roku i dotyczą w przypadku żłobków i klubów dziecięcych zgodności realizowanych działań ze standardami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zakresem wpisu do rejestru. W przypadku pracy opiekuna dziennego czynności nadzorcze obejmują zgodność realizowanych zadań z umową, której stroną jest Gmina – Miasto Płock.
3. Doraźne działania dotyczą czynności nadzorczych w przypadku:
1) wizytacji lokalu przed dokonaniem wpisu do rejestru w celu ustalenia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi,
2) powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub opieki realizowanej przez opiekuna dziennego,
3) w celu zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne.

§ 4


1. Czynności nadzorcze wykonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Płocka, zwane dalej osobami upoważnionymi. Czynności nadzorcze nie mogą zakłócać bieżącej pracy placówki. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych  sporządza się protokół w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.
2. Osoby upoważnione są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w których działalność jest lub powinna być wykonywana,
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem nadzoru,
3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanym żłobku lub klubie dziecięcym.
3. Protokół przeprowadzonych czynności nadzorczych zawiera:
1) nazwę i siedzibę placówki oraz podmiotu prowadzącego lub imię i nazwisko dziennego opiekuna,
2) nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór,
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz datę wydania i numer upoważnienia,
4) terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych,
5) zakres czynności nadzorczych,
6) opis ustalonego stanu faktycznego w tym:
a) wskazanie nieprawidłowości,
b) zalecenia,
7) pouczenie o prawie zgłoszenia przez podmiot prowadzący placówkę lub dziennego opiekuna umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,
8) podpisy upoważnionych przedstawicieli podmiotu nadzorującego i nadzorowanego oraz datę podpisania protokołu.
4. Protokół czynności nadzorczych sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

§ 5
W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, o których mowa w § 4 ust. 6 a, Prezydent Miasta Płocka wykreśla z rejestru w drodze decyzji żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z opiekunem dziennym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 09:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 158
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji