UCHWAŁA NR 331/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
ustalenia stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad jego poboru i terminu płatności.
Uwaga: Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały.


UCHWAŁA NR 331/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie:  ustalenia stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad jego poboru i terminu płatności.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym          ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (  tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr  200, poz. 1683, zmiana z 2003 roku    Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych            ( Monitor Polski  Nr 51 z 2003 roku, poz. 804 ) RADA MIASTA PŁOCKA   uchwala co następuje :

§  1


Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów w wysokości  1,00 zł od  każdego psa.

§  2

Termin płatności podatku od posiadania psów ustala się na dzień 15 maja roku podatkowego.

§  3


1.Podatek należy pobierać w połowie stawki, jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po 30 czerwca roku podatkowego.
2.Podatek pobiera się w wysokości 50% stawki, o której mowa w § 1 Uchwały od jednego psa od emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe.

§  4


Podatek należy uiszczać bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub w placówkach pocztowych na konto Urzędu Miasta.

§  5


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.

§  6


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.


§  7


Traci moc Uchwała Nr 944/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku  w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru w 2002  roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka 

Stanisław  Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 004
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji