Uchwała Nr 427/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestów Mieczysława Ciskiego, Elżbiety Matlachowskiej - Ciskiej oraz Alicji Wypych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 427/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestów Mieczysława Ciskiego, Elżbiety Matlachowskiej - Ciskiej oraz Alicji Wypych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art 23 ust2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115    poz.   1229,   Nr 154  poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art 7 ust 1 pkt 1, art. 18 ust 2 pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 8 października 2003r. przez Mieczysława Ciskiego, Elżbietę Matlachowską - Ciską oraz Alicję Wypych, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protesty wniesione w dniu 7 października 2003r. odrzucić w całości z powodu uchybienia terminu do ich wniesienia.


§2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego
w Płocku.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym w terminie 14 dni po okresie wyłożenia tj. do dnia 6 października 2003r.zainteresowanym przysługiwało prawo wniesienia protestów i zarzutów do w/w projektu planu.

W dniu 7 października 2003r. Mieczysław Ciski, Elżbieta Matlachowska - Ciska oraz Alicja Wypych złożyli do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako protest, dotyczący wprowadzenia do projektu planu ustaleń     określających    zasady      ochrony     przed      wibracjami,     hałasem
i zanieczyszczeniami powietrza związanymi z ruchem kołowym w ul. Piłsudskiego
i funkcjonowaniem linii kolejowej.

Pismo zostało uznane jako protesty do w/w projektu planu jednak z przyczyn formalno ­prawnych tj. z powodu uchybienia terminu do ich wniesienia przedmiotowe protesty winny być odrzucone.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 11:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 169
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji