UCHWAŁA NR 69/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie: odwołania z funkcji lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku.

UCHWAŁA NR 69/VI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie: odwołania z funkcji lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337); § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.12.1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. Nr 166, poz. 1265) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

odwołać lek. med. Wojciecha Borowskiego z funkcji lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga 

 


U Z A S A D N I E N I E

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.12.1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. Nr 166, poz. 1265) określa zasady kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych (ZP-O). Zgodnie z w/w rozporządzeniem wnioski osób ubiegających się o skierowanie do ZP-O opiniuje lekarz wyznaczony przez organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej. Uchwałą Nr 841/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29.05.2001r. do pełnienia funkcji lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku został wyznaczony lek. med. Wojciech Borowski.
Uchwałą Nr 891/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21.02.2006r. SZPZOZ w Płocku został postawiony w stan likwidacji.
Z dniem 01.01.2007r. SZPZOZ w likwidacji w Płocku zaprzestał prowadzenia działalności medycznej i został skreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę mazowieckiego na mocy  decyzji MCZP/III/8011/P/1-1/07 z dnia 02.01.2007r. o wykreśleniu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Działaność medyczną zlikwidowanego Zespołu od dnia 02.01.2007r. przejął i kontynuuje  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Płocki ZOZ", utworzony przez "Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej" sp. z o.o., w której Gmina Płock ma 100% udziałów.
Zgodnie z opinią prawną KPM.OR.XII.0540/14/2007 z dnia 12.01.2007r. spółka z o.o., na bazie której powstają nzoz-y, nie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w związku z czym Prezydent Miasta Płocka nie jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych o kierowaniu pacjentów do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego.
Mając na uwadze powyższe, należy odwołać lek. W.Borowskiego z funkcji lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku. 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 01 marca 2007, godzina 12:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 401
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji