Uchwała Nr 771/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: współudziału stron w kosztach realizacji zadania pn: Kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 1 km 46,070 – 56,526 z remontem przejazdów kolejowych w km 46,140; 46,336; 49,050; 49,456; 49,956; 50,534; 51,611; 53,222; 55,033 wraz z robotami towarzyszącymi linii 033 Kutno – Brodnica.

UCHWAŁA NR 771/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku


w sprawie: współudziału stron w kosztach realizacji zadania pn: „Kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 1 km 46,070 – 56,526 z remontem przejazdów kolejowych w km 46,140; 46,336; 49,050; 49,456; 49,956; 50,534; 51,611; 53,222; 55,033 wraz z robotami towarzyszącymi linii 033 Kutno – Brodnica”.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658).
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 
§ 1
Wyraża się zgodę na dofinansowanie przez Gminę – Miasto Płock przebudowy przejazdów kolejowych w torze nr 1 km 46,070 – 56,526 z remontem przejazdów kolejowych  w km 46,140; 46,336; 49,050; 49,456; 49,956; 50,534; 51,611; 53,222; 55,033  wraz z robotami towarzyszącymi linii 033 Kutno – Brodnica.

§ 2
Zasady współdziałania stron oraz współudział stron w kosztach, w celu realizacji zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały, określone zostaną  w porozumieniu zawartym pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie a Gminą – Miasto Płock.

§ 3
Kwota dofinansowania w roku 2010, obejmująca całość robót ze strony Gminy – Miasto Płock, wynosi 671.000,00 zł brutto ( słownie sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100).
Źródło finansowania:
Budżet Miasta Płocka 2010 r. dział 600, rozdział 60015 zadanie nr 03/MZD/P (510.500,00 zł)
                                               dział 600, rozdział 60016 zadanie nr 07/MZD/G (160.500,00 zł).

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego na przejazdach kolejowych w ulicach: Bielska, Wyszogrodzka, Otolińska, Piłsudskiego, Słoneczna, Zielona, Sierpecka, Rzeczna, Norbertańska były zorganizowane spotkania z przedstawicielami PKP, podczas których w sposób następujący ustalono współudział stron w kosztach wymiany nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi:
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie zobowiązuje się do:
wykonania robót torowych polegających na wymianie szyn, podkładów, podsypki wraz z wykonaniem odwodnienia i ułożeniem nawierzchni przejazdu typu „Mirosław Ujski”                 (z zakupionych przez Miasto płyt).
zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania. Odbiory robót leżą po stronie PKP – Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie.
tymczasowego opracowania „Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów na czas prowadzenia robót”,
zorganizowania zamknięć torowych na podstawie opracowanego Regulaminu.
opracowania i wprowadzenia organizacji ruchu dla potrzeb przeprowadzenia remontów kolejowych wymienionych w § 1.
informowania o postępach przeprowadzanych prac na poszczególnych przejazdach             (z tygodniowym wyprzedzeniem) – Sekcja Eksploatacji Kutno.
rozładunku zakupionych płyt na bazie Sekcji Eksploatacji w Kutnie i rozwiezienia w miejsce planowanych robót.
dostawy (wraz z protokolarnym przekazaniem) do miejsca wbudowania nawierzchni dokona Wykonawca robót działający w imieniu PKP Zakład Linii Kolejowych w Warszawie.
Gmina – Miasto Płock zobowiązuje się do:
zakupu i dostawy do siedziby Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie – Sekcji Eksploatacji Kutno w Kutnie przy ul. Przemysłowej nr 14 - kompletu nawierzchni przejazdowej typu „Mirosław Ujski” na przejazdy kolejowe, wg zestawienia zapotrzebowania materiałów z podziałem na poszczególne przejazdy, przekazanego przez Sekcję Eksploatacji Kutno stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia,
wykonania zaasfaltowania nawierzchni drogowej na dojazdach do w/w przejazdu kolejowego po zabudowie płyt przejazdowych, w ramach prowadzonego remontu naprawy toru nr 1 odcinek Płock Radziwie – Płock Trzepowo.
przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym, Sekcji Eksploatacji Kutno, materiałów zakupionych przez Miasto – Miejski Zarząd Dróg w Płocku - do budowy przejazdu, wg załącznika nr 1 do niniejszego porozumienia.
Powyższe działania wpłyną również na zmniejszenie hałasu na przejściach kolejowych, gdzie zostaną zamontowane szyny bezstykowe.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 077
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji