Sekretarz Miasta Płocka
Sekretarz Miasta Płocka

Ogłoszenie NR 35/2023

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Sekretarz Miasta Płocka

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji pracy Urzędu w celu jego sprawnego funkcjonowania, w tym nadzór nad zabezpieczeniem logistycznym;
2) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka i regulaminów wewnętrznych poszczególnych komórek organizacyjnych;
3) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu;
4) nadzór nad procesem obsługi interesantów, realizowanym poprzez podległe komórki;
5) nadzór nad obsługą Rady i jej organów;
6) upowszechnianie nowoczesnych metod i technik organizacji pracy oraz wymiany  doświadczeń w działalności samorządowej;
7) współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami zewnętrznymi;
8) akceptowanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym;
9) prowadzenie innych spraw Miasta zleconych przez Prezydenta.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
6. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2022 r. poz. 530), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
7. wykształcenie – studia minimum pierwszego stopnia;
8. koncepcja funkcjonowania Urzędu Miasta Płocka.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r.  poz. 530),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
- z  dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1710 ze zm.),
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1634 ze zm.),
- z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz.1277 ze zm.),
2. umiejętność  zarządzania dużą organizacją i zasobami ludzkimi,
3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
4. umiejętność opracowywania aktów prawnych,
5. samodzielność w podejmowaniu działań.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na  I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ponadto w ciągach komunikacyjnych znajdują się schody. W budynku na I piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
4. koncepcję funkcjonowania Urzędu Miasta Płocka - dodana jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 12 czerwca 2023 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu, pl. Stary Rynek 1;


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 miesięcy temu (poniedziałek, 29 maja 2023, godzina 14:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig - Referat Organizacji i Kadr
  • Ilość wyświetleń: 691
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 29 maja 2023, godzina 15:00
  • Historia aktualizacji

  • 29 maja 2023, godzina 15:00 Aktualizacja dokumentu