Informacja o Przebiegu Wykonania Budżetu Miasta Płocka za I Półrocze 2010 rok
Informacja o Przebiegu Wykonania Budżetu Miasta Płocka za I Półrocze 2010 rok
Informacja o Przebiegu Wykonania Budżetu Miasta Płocka za I Półrocze 2010 rok

Zarządzenie Nr 5031/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku

ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta Płocka w I półroczu 2010 roku

Załącznik Nr 2a Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka w I półroczu 2010 roku

Załącznik Nr 2b Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka w I półroczu 2010 rok

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2010 roku

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 8 Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie dotacji udzielanych w I półroczu 2010 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w I półroczu 2010 roku

Załącznik Nr 11 Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2010 roku

Załącznik Nr 12 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 13 Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi


CZĘŚĆ OPISOWA

Źródła pokrycia deficytu budżetowego

Rozchody budżetu miasta Płocka za I półrocze 2010 roku

Ogólne informacje o wykonaniu budżetu miasta Płocka za I półrocze 2010 roku

Dochody budżetu miasta Płocka za I półrocze 2010 roku

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Gmina

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Powiat

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu – Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat

Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu

Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 15 września 2010, godzina 10:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 749
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji