Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2017 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2017 rok,

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

oraz

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

 

 
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2017 rok  

 

Załączniki - część obowiązująca

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za 2017 rok

Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka za 2017 rok

Załącznik Nr 2a - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka za 2017 rok

Załącznik Nr 2a - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka za 2017 rok - wyjaśnienie niewykonanych wydatków

Załącznik Nr 2b - Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka za 2017 rok

Załącznik Nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2017 rok   

Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku 

Załącznik Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Załącznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku

Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

Załącznik Nr 9 - Wykonanie dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 - Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2017 rok

Załącznik Nr 11 - Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

 

Część opisowa

Rozliczenie budżetu miasta Płocka za 2017 rok

Stan zadłużenia Miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, na dzień 31.12.2017 roku

Tabelaryczne zestawienie dochodów według podstawowych źródeł

Część opisowa dotycząca dochodów budżetowych

Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym, z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym, z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Wykaz zadań zrealizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe:

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku

Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku

Zmiany dokonane w trakcie 2017 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji  

 

SPRAWOZDANIA z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury


Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2017 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2017 rok

 

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

 

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

 

 

 

   

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (piątek, 06 kwietnia 2018, godzina 11:01)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 064
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 06 kwietnia 2018, godzina 12:48
 • Historia aktualizacji

 • 06 kwietnia 2018, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  06 kwietnia 2018, godzina 11:10 Aktualizacja danych