Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rewitalizacji i estetyzacji miasta

Ogłoszenie NR 4/2022
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rewitalizacji i estetyzacji miasta
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) przygotowywanie, wdrażanie, monitoring, aktualizacja i promocja programu rewitalizacji;
2) pozyskiwanie i analiza danych o zdegradowanych obszarach miejskich;
3) współpraca z partnerami i realizatorami projektów rewitalizacyjnych w celu zapewnienia spójności i komplementarności działań przewidywanych do realizacji na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji;
4) monitorowanie realizacji projektów rewitalizacyjnych oraz przygotowywanie sprawozdań i analiz w powyższym zakresie;
5) prowadzenie naboru członków oraz obsługa organizacyjna i techniczna Płockiego Komitetu Rewitalizacji;
6) wydawanie zaświadczeń związanych z wyznaczonym obszarem zdegradowanym
i obszarem rewitalizacji oraz ustanowioną Specjalną Strefą Rewitalizacji;
7) obsługa dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
8) obsługa dotacji na sfinansowanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomości położonej na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
9) obsługa otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji;
10) sporządzanie koncepcji oraz wytycznych do projektów architektonicznych lub zagospodarowania terenu;
11) przygotowywanie, aktualizacja i promocja wytycznych dotyczących elementów, mających wpływ na estetykę i spójność rozwiązań estetycznych w Mieście;
12) przygotowywanie opinii plastycznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości gminnych;
13) uzgadnianie pod względem plastycznym projektów technicznych przedsięwzięć planowanych do realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu, miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki miejskie;
14) prowadzenie prac związanych z montażem, demontażem i utrzymaniem oświetlenia świątecznego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
15) współpraca z podmiotami realizującymi zadania dotyczące zagospodarowywania przestrzeni publicznej (projektantami, inwestorami i wykonawcami);
16) prowadzenie działań edukacyjnych, propagujących zasady kreowania przestrzeni publicznej;
17) prowadzenie we współpracy z Wydziałem Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych konsultacji społecznych związanych z procesem rewitalizacji oraz działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z rozpowszechnianiem wiedzy na temat prowadzonego procesu rewitalizacji.

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu lub budownictwa.

Wymagania dodatkowe:

I. znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);
- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.);
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
- z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485);
- z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);
- z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na III piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na III piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 25 stycznia 2022 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do wykonywania czynności w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dwóch tygodni celem zapoznania ze specyfiką pracy Urzędu Miasta Płocka.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
• pl. Stary Rynek 1;
• al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 14 stycznia 2022, godzina 15:07)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Marta Komorkowska
  • Ilość wyświetleń: 443
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 stycznia 2022, godzina 15:07
  • Historia aktualizacji

  • 14 stycznia 2022, godzina 15:07 Aktualizacja dokumentu