Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok
Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok

Budżet
Miasta Płocka
na 2012 rok

P r o j e k t
Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2012 Rady Miasta Płocka


Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta Płocka na 2012 rok

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta Płocka na 2012 rok

Załącznik Nr 2a Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2012 rok

Załącznik Nr 2b Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2012 rok

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Załącznik Nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku

Załącznik Nr 8 Wydatki na realizacje zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku

Załącznik Nr 9 Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 11 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. Ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Załącznik Nr 12 Plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2012 rok

Omówienie planowanych przychodów

Omówienie planowanych rozchodów

Zestawienie tabelaryczne planowanych dochodów według źródeł z podziałem na dochody gminy i powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych; Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł; Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł

Omówienie planowanych wydatków majątkowych gminy, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie planowanych wydatków majątkowych powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowejOmówienie planowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie planowanych wydatków bieżących powiatowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminnych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Omówienie planowanych wydatków bieżących powiatowych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Wykaz zadań realizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetoweMateriały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2012 rok

Projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów na 2012 rok

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 17 listopada 2011, godzina 15:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 909
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 17 listopada 2011, godzina 15:09
  • Historia aktualizacji

  • 17 listopada 2011, godzina 15:09 Aktualizacja danych
    17 listopada 2011, godzina 15:07 Aktualizacja danych