Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa

Ogłoszenie NR   4 /2019
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa
Wydział Kształtowania Środowiska
Referat Ochrony Środowiska
Zespół Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1)współpraca z wieloosobowym stanowiskiem ds. zieleni miejskiej między innymi w zakresie urządzania i kształtowania terenów zieleni miejskiej, w tym wykonywanie wycen brakarskich usuwanych drzew (wycena wartości pozyskanego drewna);
2)przygotowywanie projektów zezwoleń i przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
3)przygotowywanie projektów zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców;
4)opiniowanie rocznych planów łowieckich;
5)czynności związane z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych;
6)czynności związane z ustalaniem wysokości czynszu dzierżawnego i udziałem w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego i rozliczaniem otrzymanego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami;
7)zabezpieczanie lasów i zadrzewień komunalnych przed zanieczyszczeniem i pożarami oraz realizacja obowiązku trwałego utrzymywania lasów komunalnych i zapewnienia ciągłości ich użytkowania na zasadach określonych w ustawie o lasach;
8)sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
9)przygotowywanie projektów decyzji zadań właścicieli lasów, w przypadku niewykonania obowiązków powszechnej ochrony lasów, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
10)ocena udatności upraw leśnych;
11)cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
12)zlecanie sporządzenia i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym lasów komunalnych;
13)przygotowywanie projektów decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacyjnej stanu lasu;
14)przygotowywanie projektów decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa;
15)przygotowywanie projektów nakazywania wykonywania obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach albo zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa;
16)przygotowywanie zaświadczeń czy dana nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu;
17)opracowywanie planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich w zakresie konserwacji i rozwoju lasów stanowiących własność komunalną;
18)protokolarne przejęcia we władanie nieruchomości niezabudowanych będących w posiadaniu Miasta bądź przez niego nabytych w zakresie utrzymania lasów komunalnych na terenie miasta Płocka;
19)prowadzenie spraw związanych z czasowym zajęciem przejętych we władanie lasów komunalnych;
20)współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie utrzymania i rozwoju terenów lasów komunalnych na terenie miasta Płocka;
21)opiniowanie i uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego, projektów budowlanych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym komunalnych oraz planów zalesiania w zakresie zakładania i modernizacji lasów komunalnych;
22)wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących roboty na terenach lasów komunalnych;
23)podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych w zakresie utrzymania i kształtowania terenów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w zakresie leśnictwa lub średnie w zakresie leśnictwa;
6. staż pracy co najmniej 3 lata w przypadku wykształcenia średniego;
7. umiejętność czytania map;
8. umiejętność wykonywania wycen brakarskich usuwanych drzew.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);
- z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.);
- z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.);
- z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.);
- z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.);
- z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033);
- z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.);
- z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161);
- z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945);
- z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na I piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. oświadczenie o posiadaniu umiejętności czytania map - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. oświadczenie o umiejętności wykonywania wycen brakarskich usuwanych drzew - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
12. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 18 marca 2019 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6;
ul. Miodowa 8.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (wtorek, 05 marca 2019, godzina 14:43)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 648
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji