SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2011 rok
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2011 rok, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

Załączniki Nr 1-7
Do Zarządzenia NR 1555/2012 Prezydenta Miasta Płocka
z Dnia 28 marca 2012 roku


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta płocka za 2011 rok,
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2011 rok

ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za 2011 rok

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka za 2011 rok

Załącznik Nr 2a Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka za 2011 rok

Załącznik Nr 2b Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka za 2011 rok

Załącznik Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2011 rok

Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2011 rok

Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok

Załącznik Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011 rok

Załącznik Nr 11 Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku

Załącznik Nr 12 Wykonanie rocznych wydatków majątkowych za 2011 rokCZĘŚĆ OPISOWA

Przychody budżetu miasta Płocka w 2011 roku

Rozchody budżetu miasta Płocka za 2011 rok

Ogólne informacje o wykonaniu budżetu miasta Płocka za 2011 rok

Dochody budżetu miasta Płocka za 2011 rok, Dochody Budżetu Gminy, Dochody Budżetu Powiatu

Omówienie zrealizowanych wydatków majatkowych gminy, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków majatkowych powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminnych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Wykaz zadań zrealizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowy zakład budżetowy


Informacje uzupełniające
Informacja dotycząca finansowego wykonania w 2011 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku (zgodnie z art. 223 u. o f. p.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses za 2011 rok

Załącznik Nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2011 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za 2011 rok

Załącznik Nr 5 do zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za 2011 rok

Załącznik Nr 6 do zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego za 2011 rok

Załącznik Nr 7 do zarządzenia – Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto PłockMetryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (wtorek, 10 kwietnia 2012, godzina 13:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 990
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji