Budżet Miasta Płocka na 2011 rok
Budżet Miasta Płocka na 2011 rok

Budżet Miasta Płocka na 2011 rok

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2011 Rady Miasta Płocka

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta Płocka na 2011 rok

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta Płocka na 2011 rok

Załącznik Nr 2a Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2011 rok

Załącznik Nr 2b Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2011 rok

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Załącznik Nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku

Załącznik Nr 8 Wydatki na realizacje zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku

Załącznik Nr 9 Dotacje udzielane w 2011 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 11 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. Ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 12 Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok


Uzasadnienie do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2011 rok

Omówienie planowanych przychodów

Omówienie planowanych rozchodów

Zestawienie tabelaryczne planowanych dochodów według źródeł z podziałem na dochody gminy i powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł, Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł

Omówienie planowanych wydatków majątkowych gminy, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie planowanych wydatków majątkowych powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej


Omówienie planowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie planowanych wydatków bieżących powiatowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w układzie zadaniowym

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminnych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Omówienie planowanych wydatków bieżących powiatowych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe w podziale na zadania gminy i powiatu


Materiały informacyjne do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2011 rok

Projekty planów działalności samorządowych instytucji kultury w układzie przychodów i kosztów na 2011 rok

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy