Budżet Miasta Płocka na 2008 rok
Budżet Miasta Płocka na 2008 rok
UCHWAŁA NR 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2008.


ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta Płocka na 2008 rok

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta na 2008 rok

Załącznik Nr 3 Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008-2010

Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku

Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

Załącznik Nr 9 Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok

Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

Załącznik Nr 11 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Załącznik Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Załącznik Nr 13 Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

Załącznik Nr 14 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Załącznik Nr 15 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Załącznik Nr 16 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

Załącznik Nr 18 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2008 rok

Załącznik Nr 19 Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 roku


CZĘŚĆ OPISOWA

Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia

Rozchody budżetu miasta Płocka na 2008 rok

Budżet miasta Płocka na 2008 rok

Dochody budżetu miasta Płocka na 2008 rok

Dochody Budżetu Gminy

Dochody Budżetu Powiatu

Wydatki budżetu miasta Płocka na 2008 rok

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Gminy

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Powiatu

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu – Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat

Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu

Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań


Mienie komunalne

Tabela Nr 1 Wartość majątku trwałego Gminy – zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 2 Majątek trwały Urzędu Miasta

Tabela Nr 3 Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych – zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 4 Majątek trwały poszczególnych jednostek budżetowych

Tabela Nr 5 Majątek trwały zakładów budżetowych - zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 6 Majątek trwały w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych

Tabela Nr 7 Obrót i gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w latach 2006-2007

Tabela Nr 8 Grunty komunalne

Tabela Nr 9 Zasoby lokalowe Gminy Płock

Tabela Nr 10 Dzierżawa i użyczenie gruntów komunalnych

Tabela Nr 11 Mienie komunalne przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie

Tabela Nr 12 Udziały Kapitałowe Gminy Płock

Tabela Nr 13 Majątek trwały poszczególnych instytucji kultury

Tabela Nr 14 Majątek trwały poszczególnych jednostek powiatowej administracji zespolonej


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wydatki majątkowe na rok 2008

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 03 grudnia 2007, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 987
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 10 stycznia 2008, godzina 08:11
  • Historia aktualizacji

  • 10 stycznia 2008, godzina 08:11 Aktualizacja danych
    10 stycznia 2008, godzina 08:07 Aktualizacja danych