INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU
INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

(Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)


Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku – 3.760.987,59 zł.

1. Umowa nr Z/2.14/II/2.2/1175/05/U/12/06 o dofinansowanie Projektu  Z/2.14/II/2.2/1175/05 „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006” zawarta 31 stycznia 2006 roku na kwotę 1.045.500 zł. między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Miasta Płock. Zarząd Jednostek Oświatowych z Upoważnienia Prezydenta Miasta Płock wypłaca studentom stypendia.


2. Umowa nr Z/2.14/II/2.2/1244/05/U/53/06 o dofinansowanie Projektu  Z/2.14/II/2.2/1244/05 „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006” zawarta 31 stycznia 2006 roku na kwotę 78.000 zł. między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Miasta Płock. Zarząd Jednostek Oświatowych z Upoważnienia Prezydenta Miasta Płock wypłaca uczniom stypendia.


5. Porozumienie Nr 2/WOKII/P/11/06 zawarte w dniu 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji w 2006 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej jako zadań Powiatu Płockiego powierzonych Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, ul. T. Kościuszki 6 , 09-400 Płock prowadzonej przez Miasto Płock – miasto na prawach powiatu. Porozumienie na kwotę 32.000,00 zł.

6. Porozumienie Nr 1/WSBIII/P/37/2006 zawarte między Gminą Radzanowo a Miastem Płock na realizowanie zadań przez Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze na okres od 01 kwietnia 2006 do 28 czerwca 2007 roku w zakresie dowożenia uczniów. Porozumienie zawarte 31 maja 2006 roku w kwocie 791,77 zł miesięcznie, wypłacane przez 13 miesięcy (nie wypłacane w okresie wakacyjnym), czyli  na 2006 rok przypada kwota 5.542,39 zł.


7. Porozumienie Nr 1/WOKI/P/4/04 zawarte między Powiatem Płockim a Miastem Płock  na realizację zadań przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne Nr 1 i 2 na okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2006 roku. Na 2006 rok przypada kwota 344.999,00 zł.

8.a. Umowa zawarta w dniu 18 października 2005 roku między Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej a Powiatem Miasto Płock dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Płocku.
Umowa dotyczy programu „Projekt Szkoła Marzeń” na 2005 i 2006 rok. W 2006 roku otrzymana dotacja wynosi 65.120,00 zł.

8.b. Umowa zawarta w dniu 21 października 2005 roku między Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej a Powiatem Miasto Płock dla Technikum Nr 4 w Płocku. Umowa dotyczy programu „Projekt Szkoła Marzeń” na 2005 i 2006 rok. W 2006 roku otrzymana dotacja wynosi 37.503,20 zł.

9. Umowa zawarta w dniu 18 października 2005 roku między Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej a Powiatem Miasto Płock dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. Umowa dotyczy programu „Projekt Szkoła Marzeń” na 2005 i 2006 rok. Do budżetu miasta  w 2006 roku wpłynęły środki w wysokości 59.255,50 zł.

10. Umowa zawarta między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Płock na dofinansowanie projektu „Światełko w Tunelu EFS” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  2004 – 2006,  Nr Umowy: DWF_2_1.5_184 zawarta 25 kwietnia 2006 roku, na kwotę 945.330,00 zł. Do budżetu miasta w 2006 roku wpłynęły środki w wysokości 364.398,00 zł.

11. Porozumienie Nr 5/WZS/P/27/2005  zawarte w dniu 30 maja 2005 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock w sprawie realizacji zadań  powiatu płockiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną
Miasta Płocka, na okres od 1 kwietnia 2005 do 31 grudnia 2006. Porozumienie na kwotę 84.400,00 zł.

12. Porozumienie Nr 1/WZS/P/1/03 zawarte w dniu 8 stycznia 2003 r. między Miastem Płock a Powiatem Płockim w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.  Porozumienie na kwotę 134.100,00 zł.

13. Porozumienia zawarte między Miastem Płock a Powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w sprawie ponoszenia kosztów pobytu w rodzinie zastępczej lub w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym na terenie Miasta Płocka. Kwota porozumień 445.543,25 zł.

a. Porozumienie Nr 33/WZS/P/79/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Płockim  w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości poniesionych wydatków. Porozumienie na kwotę 24.185,22 zł.

b. Porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości poniesionych wydatków, zawarte pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Kutnowskim.
Porozumienie Nr 34/WZS/P/80/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 24.306,84 zł.
Porozumienie Nr 35/WZS/P/81/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 24.306,84 zł.
Porozumienie Nr 36/WZS/P/82/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 24.306,84 zł.
Porozumienie Nr 37/WZS/P/83/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 24.306,84 zł.
Porozumienie Nr 38/WZS/P/84/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 24.306,84 zł.

c. Porozumienie Nr 39/WZS/P/85/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Łęczyckim w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości poniesionych wydatków. Porozumienie na kwotę 11.559,17 zł.

d. Porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości poniesionych wydatków, zawarte pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Płockim.
Porozumienie Nr 19/WZS/P/65/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 34.820,66 zł.
Porozumienie Nr 21/WZS/P/67/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 34.820,66 zł.
Porozumienie Nr 22/WZS/P/68/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 12.623,76 zł.
Porozumienie Nr 23/WZS/P/69/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 34.820,66 zł.
Porozumienie Nr 24/WZS/P/70/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 34.820,66 zł.
Porozumienie Nr 25/WZS/P/71/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 34.820,66 zł.
Porozumienie Nr 26/WZS/P/72/04 zawarte w dniu 31.12.2004 r. na kwotę 34.820,66 zł.
              
e. Porozumienie Nr 5/WZS/P/22/04 zawarte w dniu 13 marca 2004 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Płockim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 12.999,20 zł.

f. Porozumienie Nr 5/WZS/P/22/04 zawarte w dniu 13 marca 2004 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Płockim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 12.999,20 zł.

g. Porozumienie Nr 41/WZS/P/87/04 zawarte w dniu 13 marca 2004 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Sierpeckim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 4.705,42 zł.

h. Porozumienie Nr 4/WZS/P/21/05 zawarte w dniu 04 maja 2005 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Płockim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 23.436,00 zł.

i. Porozumienie Nr 11/WZS/P/83/05 zawarte w dniu 10 października 2005 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Płockim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 12.224,00 zł.

j. Porozumienie Nr 10/WZS/P/72/05 zawarte w dniu 28 września 2005 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Bolesławskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 1.527,02 zł.

k. Porozumienie Nr 2/WZS/P/37/06 zawarte w dniu 22 marca 2006 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Sochaczewskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 11.825,30 zł.

14. Porozumienie Nr 1/WGKIII/P/2/04 zawarte w dniu 15 stycznia 2004 roku pomiędzy Gminą Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała. Porozumienie  na kwotę 1.064.626,25 zł

Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2006 roku – 1.742.726,58 zł.

1. Umowa Nr 1/WSBIII/Z/213/2006 zawarta w dniu 3 lutego 2006 roku pomiędzy Miastem Płock a Miastem Chorzów sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta w formie dotacji celowej. Umowa zawarta na kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz poszkodowanych lub rodzin osób, które zginęły w katastrofie budowlanej w Chorzowie w styczniu 2006 roku.

2. Porozumienie Nr 3/KMP.PR/P/14/2006 zawarte w dniu 16 lutego 2006 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Płock w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Porozumienie  na kwotę 1.400.000,00 zł.

3. Porozumienie Nr 17/WZS/P/61/04 zawarte w dniu 1 grudnia 2004 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Kutnowskim w sprawie pobytu dziecka z Płocka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 23.566,20 zł.

4. Porozumienie Nr 18/WZS/P/62/04 zawarte w dniu 1 grudnia 2004 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Kutnowskim w sprawie pobytu dziecka z Płocka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” w Kutnie i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 98,79 zł.

5. Porozumienie Nr 8/WZS/P/43/05 zawarte w dniu 30 czerwca 2005 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Kutnowskim w sprawie umieszczenia dziecka z Płocka w Placówce Specjalistycznej „Panda” i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 21.496,65 zł.

6. Porozumienia zawarte pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Gostynińskim w sprawie umieszczenia dziecka z Płocka w Państwowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie:
Porozumienie Nr 12/WZS/P/84/05 z dnia 26 października 2005 r. na kwotę 16.922,60 zł.
Porozumienie Nr 13/WZS/P/85/05 z dnia 26 października 2005 r. na kwotę 16.922,60 zł.
Porozumienie Nr 14/WZS/P/86/05 z dnia 26 października 2005 r. na kwotę 23.730,00 zł.
Porozumienie Nr 15/WZS/P/87/05 z dnia 26 października 2005 r. na kwotę 23.730,00 zł.
Porozumienie Nr 16/WZS/P/88/05 z dnia 26 października 2005 r. na kwotę 23.730,00 zł.
Porozumienie Nr 17/WZS/P/89/05 z dnia 26 października 2005 r. na kwotę 23.730,00 zł.

7. Porozumienie Nr 6/WZS/P/61/06 zawarte w dniu 10 marca 2006 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Kutnowskim w sprawie umieszczenia dziecka z Płocka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 15.470,62 zł.

8. Porozumienie Nr 10/WZS/P/42/04 zawarte w dniu 29 września 2004 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Nowodworskim w sprawie ponoszenia kosztów i określenia wysokości wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Nowodworskiego. Porozumienie na kwotę 10.917,82 zł.

9. Porozumienie Nr 2/WZS/P/10/05 zawarte w dniu 15 lutego 2005 r. pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Gostynińskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 2.031,00 zł.

10. Porozumienie Nr 18/WZS/P/102/05 zawarte w  dniu 26 października 2005 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Porozumienie na kwotę 15.624,00 zł.

11. Porozumienie Nr 1/WZS/P/17/06 zawarte w dniu 31 stycznia 2006 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Porozumienie na kwotę 10.427,30 zł.

12. Porozumienie Nr 3/WZS/P/42/06 zawarte w dniu 3 kwietnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Miastem Płock w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 7.770,20 zł.

13. Porozumienie Nr 11/WZS/P/131/06 zawarte w dniu 11 października 2006 r. pomiędzy Miastem Białystok a Miastem Płock w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie. Porozumienie na kwotę 2.660,20 zł.

14. Porozumienie Nr 12/WZS/P/133/06 zawarte w dniu 8 grudnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Porozumienie na kwotę 2.938,60 zł.

15. Porozumienie Nr 9/WOKI/P/113/06 zawarte w dniu 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim a Miastem Płock w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez powierzającego czyli przez Miasto Płock. Do budżetu miasta na w 2006 wpłynęło 960,00 zł.

Pozostałe


1. Porozumienie Nr 4/WZS/P/50/06 zawarte w dniu 30 marca 2006 r. pomiędzy Powiatem Gostynińskim a Miastem Płock w sprawie realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego będącego jednostką organizacyjną Miasta Płock. Porozumienie  na kwotę 2.000,00 zł.

2. Porozumienie Nr 5/WZS/P/57/06 zawarte w dniu 27 kwietnia 2006 r. pomiędzy Gminą Płock a Gminą Gozdowo w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Gozdowo. Porozumienie na kwotę 1.750,00 zł.

3. Porozumienie Nr 7/WZS/P/71/06 zawarte w dniu 30 czerwca 2006 r. pomiędzy Gminą Płock a Miastem Sierpc w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Sierpc na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Miasta Sierpc. Porozumienie na kwotę 1.500,00 zł.

4. Porozumienie Nr 13/WZS/P/3056/06 zawarte w dniu 29 grudnia 2006 r. pomiędzy Gminą Płock a Gminą Sanniki w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Sanniki na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Sanniki. Porozumienie na kwotę 500,00 zł.

Opracowanie: Anna Filipowicz


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 09 października 2007, godzina 08:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 879
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 12 października 2007, godzina 14:11
  • Historia aktualizacji

  • 12 października 2007, godzina 14:11 Aktualizacja danych